((اجتماعی ((ولایت = امنیت اجتماعی— سیاسی— مذهبی ولایت =امنیت تا زنده ایم رزمنده ایم رهسپاریم با ولایت تا قیامت جان نثاریم بر ولایت تا شهادت tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com 2019-09-15T09:50:52+01:00 mihanblog.com تقویم شیعه پانزدهم محرم الحرام :: 2019-09-15T04:58:43+01:00 2019-09-15T04:58:43+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7240 اسماعیل روحی ۱۵ محرم 1 - فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام بنابر بعضی اقوال، در این روز سرهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام را به سوی شام حرکت دادند. (وقایع الایّام: تتمه محرم، ص 281) البته بعداً اهل بیت علیهم السّلام سرهای مطهر را به بدنها ملحق کردند. . 1 - فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام
بنابر بعضی اقوال، در این روز سرهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام را به سوی شام حرکت دادند.
(وقایع الایّام: تتمه محرم، ص 281)
البته بعداً اهل بیت علیهم السّلام سرهای مطهر را به بدنها ملحق کردند.

.

]]>
تقویم شیعه روز شمار وقایع کربلا سیزدهم محرم : 2019-09-15T04:48:45+01:00 2019-09-15T04:48:45+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3744 اسماعیل روحی 13ﻣﺤﺮﻡ 1 - ﺍﺳﺮﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺳﺮﺍ ﻭ ﺳﺮﻫﺎﻯ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻧﺪ، ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺥ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺁﻥ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. (ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ 4، ﺹ 63. ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻟﺎﻳّﺎﻡ: ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 256) 2 - ﺍﺳﺮ 13ﻣﺤﺮﻡ 1 - ﺍﺳﺮﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺳﺮﺍ ﻭ ﺳﺮﻫﺎﻯ

ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻧﺪ، ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺥ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﺮ ﻣﻄﻬﺮ

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ

ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺁﻥ ﻣﻠﻌﻮﻥ 

ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. (ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ:

ﺝ 4، ﺹ 63. ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻟﺎﻳّﺎﻡ: ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 256) 2 - ﺍﺳﺮﺍﻯ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﻮﻓﻪ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﻡ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﻮﻓﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.

(ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﺹ 94. ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻟﺎﻳّﺎﻡ: ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 263) 3 - ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻭ ﺷﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ. (ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 96. ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻟﺎﻳّﺎﻡ:

ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 263) 4 - ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻔﻴﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﺯﺩﻯ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ

ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ﺟﻤﻞ ﻭ ﺻﻔﻴﻦ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

ﻟﺬﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪ ﭘﺴﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ

ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺬﺏ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎﺵ ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ،

ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺗﻮﺋﻰ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ. ﺍﻯ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﺪ! ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭ ﺁﻟﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛﺸﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﺋﻰ؟ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺍﻭ ﺷﻮﻧﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ، ﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺎﺩﺗﻬﺎﻯ ﺍﻭ 

ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ

ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪ. (ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ 4، ﺹ 80، 87 - 88) 


]]>
اسارت خاندان اهل بیت(ع) امتداد مسیر عاشورا بود :: 2019-09-12T12:54:49+01:00 2019-09-12T12:54:49+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7239 اسماعیل روحی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم بهاری در گفت و گو با قدس آنلاین:حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم بهاری گفت: آنچه از امام حسین علیه السلام در شب و رورز عاشورا دیده شده سراسر خودگذشتگی و ایثار برای فدا کردن خود و حفظ جان دیگران است.امام حسین (ع) به عباس بن علی (ع) اجازه جنگ نداد. عباس بن علی خطاب به امامش گفت: ای برادر اگر اجازه رفتن به میدان به من ندهی واز کربلا خارج شوم به نجف می‌روم و به پدرم علی (ع) شکایت می‌کنم؛ از این روست که امام به حضرت عباس اجازه تهیه آب برای بچه‌ها را دادند.س. عباسیحجت الاسلا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم بهاری در گفت و گو با قدس آنلاین:حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم بهاری گفت: آنچه از امام حسین علیه السلام در شب و رورز عاشورا دیده شده سراسر خودگذشتگی و ایثار برای فدا کردن خود و حفظ جان دیگران است.امام حسین (ع) به عباس بن علی (ع) اجازه جنگ نداد. عباس بن علی خطاب به امامش گفت: ای برادر اگر اجازه رفتن به میدان به من ندهی واز کربلا خارج شوم به نجف می‌روم و به پدرم علی (ع) شکایت می‌کنم؛ از این روست که امام به حضرت عباس اجازه تهیه آب برای بچه‌ها را دادند.

س. عباسی

حجت الاسلام ابراهیم بهاری


حجت الاسلام ابراهیم بهاری کارشناس مسائل دینی در گفت وگو با قدس آنلاین گفت: هر آنچه در روز عاشورا و در کربلای حسینی اتفاق افتاده رموزی دارد که با تأمل هر چه بیشتر در فداکاریها و ایثارگریهای امام و یارانش بر ما عیان‌تر می‌شود. عملکرد امام حسین علیه السلام و یارانش درس و علمی است که می‌تواند منجر به تحول همه علوم و آموزه‌های تربیتی شود. یکی از زیباترین این درس ها؛ موضوع  از خودگذشتگی و ایثاری است که امام از مجموعه خانواده خود آغاز کردند. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا با برداشتن بیعت افراد آنها را دعوت به رفتن کردند که به روایت تاریخ فقط همراهان خالص در شب عاشورا با امام ماندند. امام حسین (ع) حتی به نزدیکترین یاران خود در شب عاشورا فرمودند: با اینکه شما  بهترین بندگان خدا و یاوران دین خدا هستید، بیعتم را از شما برداشتم اما یاران مخلص حتی لحظه‌ای امام را تنها نگذاشتند.

وی دراین باره افزود:  صبح روز عاشورا هر یک از اصحاب که برای رفتن به میدان نبرد نزد امام حسین (ع) آمدند، امام به آنها اجازه نمی‌داد و یاران امام با اصرار به میدان می‌رفتند، در حالی که اولین فردی که از بنی هاشم قصدعزیمت به میدان کرد، فرزند عزیزش علی اکبر(ع) بود. امامی که تا پیش از این بیعت را از یارانش برداشته و آنها را از رفتن به میدان نهی کرده زمانی که حضرت علی اکبر (ع) اجازه رفتن به میدان را خواست، امام بدون کمترین تدملی بلافاصله به او اجازه داده و علی اکبر عازم میدان شد.  تنها جمله‌ای که امام حسین علیه السلام خطاب به حضرت علی اکبر دارد این است که با محارم درون خیمه خداحافظی کن. زمانی که حضرت علی اکبر (ع) برای خداحافظی به درون خیمه می‌رود زنان دور وی را گرفته، به او اجازه رفن نمی‌دهند. دختر امام حسین(ع) سکینه یا فاطمه بنت الحسین نقل می‌کند که من دیدم هیچ کدام از زنها اجاره نمی‌دادند علی اکبر به سمت میدان برود. پدرم به خیمه آمد و فرمود: علی را رها کنید علی در خدا غرق شده؛ بعد از بیان این جمله بود که علی اکبر علیه السلام به میدان نبرد شتافت وبه شهادت رسید.

این کارشناس دینی اظهار داشت: زمانی که قاسم بن حسن (ع)  طلب رفتن به میدان کرد، حضرت از او پرسید مرگ در دیدگان شما چگونه است و زمانی که قاسم نوجوان سیزده ساله خطاب به عمویش گفت که مرگ برای من از عسل شیرین تر است امام که متوجه شد این نوجوان طعم جایگاه حقیقی عالم آخرت و دفاع از پیکره دین را چشیده است به وی اجازه رفتن به میدان نبرد را داد. در روایات آمده که امام حسین علیه السلام حتی به حضرت عباس(ع) نیز اجازه رفتن به میدان ندادند  و  از وی خواست که دست زنان و کودکان را بگیرد و از این وادی بیرون ببرد چرا که امام معتقد بود دشمن با وی سر جنگ دارد. قطعاً آنچه از امام حسین علیه السلام دیده شده سراسر خودگذشتگی و ایثار برای فدا کردن خود و حفظ جان دیگران است. اینجایی که امام حسین علیه السلام به عباس بن علی (ع) اجازه جنگ نداد؛ عباس بن علی خطاب به امامش گفت: ای برادر اگر اجازه رفتن به میدان به من ندهی واز کربلا خارج شوم به نجف می‌روم  و به پدرم علی (ع) شکایت می کنم، از این روست که امام به حضرت عباس اجازه تهیه آب برای بچه‌ها را داد.

 حجت الاسلام ابراهیم بهاری گفت: در برخی از روایات دینی و تاریخی آمده که در روزعاشورا به غیر از امام حسین علیه السلم یازده فرزند ذکور از خاندان اهل بیت علیهم السلام به شهادت رسیدند؛ زمانی که همه یاران و فرزندان و برادران شهید شدند و وجود مبارک امام حسین از زخم کینه شمشیرها بر روی زمین افتاد راوی می‌گوید دیدم لبهای حسین بن علی (ع)تکان می‌خورد؛ گمان کردم که مردم را نفرین می‌کند اما متوجه شدم با تمام وجود راضی به رضای خدا بودن را زمزمه می‌کند. امام در آن لحظات سخت خطاب به پروردگار خود می‌گوید: راضی‌ام به رضایت و آنچه برای من مقدر کرده‌ای وتسلیم محض توام. اوج از خودگذششتگی و فداکاری  یاران امام و خاندان عصمت و طهارت برای بیداری اسلامی جامعه موضوع عجیبی است که درهمه دوران باید مورد توجه آزادگان و مسلمانان و شیعیان قرار بگیرد.

وی درپایان تصریح نمود: بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، خاندان ایشان به اسارت برده شدند، اسارتی که در امتداد و ادامه مسیر عاشوراست. بی تردید با کشته شدن صرف امام حسین علیه السلام و عدم آگاهی بخشی اسرا ماجرای عاشورا در نطفه خفه می‌شد. همان زینبی که در کنار برادر در مسیر راه برای حفظ حریمش کارهای بسیاری انجام شد مأمور است تا در اسارت پناهگاه حقیقی و بزرگ دین  باشد تا شعار دین را به گوش عالم برساند و حقیقت دفاع از پیکره دین را به عالم نشان دهد.

]]>
روز شمار وقایع کربلا دوازدهم محرم : 2019-09-11T18:53:55+01:00 2019-09-11T18:53:55+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3733 اسماعیل روحی 12ﻣﺤﺮﻡ 1 - ﺩﻓﻦ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻓﻦ ﺑﺪﻧﻬﺎﻯ ﻣﻄﻬﺮ ﺳﻴّﺪ ﺍﻟﺸّﻬﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ، ﺗﻮﺳّﻂ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺪ ﺍﺳﺖ. (ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 1، ﺹ 470. ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 61. ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻟﺎﻳّﺎﻡ: ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 132) 2- ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺍﺳﺖ. (ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ، ﺹ 204. ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 25) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑ 12ﻣﺤﺮﻡ 1 - ﺩﻓﻦ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻓﻦ ﺑﺪﻧﻬﺎﻯ ﻣﻄﻬﺮ ﺳﻴّﺪ ﺍﻟﺸّﻬﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻭ

ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ، ﺗﻮﺳّﻂ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻯ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺪ ﺍﺳﺖ.

(ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 1، ﺹ 470. ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 61. ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻟﺎﻳّﺎﻡ: ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 132) 2

- ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﺎ

ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺍﺳﺖ. (ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ، ﺹ 204. ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ:

ﺝ ﻣﺤﺮﻡ، ﺹ 25) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﺪ،

ﻭ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻮﺍﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻮﭼﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻣﻮﻛﻞ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ، ﻛﻪ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ

ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻧﻜﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺳﺮﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ

ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﻫﻨﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﻮﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﻨﺪ.

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺯﺍﺭ ﺫﺭﻳﻪ ﻯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﺮﻫﺎﻯ ﺑﺮ ﻧﻴﺰﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ

ﺩﺭ ﻫﻮﺩﺟﻬﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻮﺷﺶ، ﺻﺪﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺒﺮﻯ،‌ﺍﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭ

ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻳﻨﺎﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﮕﺮﻫﺎﻯ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻗﻠﻮﺏ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﻛﻪ

ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد!! 

(ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ، ﺹ 205) 3 - ﺭﻭﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺕ

ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻳﻦ  ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻨﺎﺑﺮﻗﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 94 ﻩ’ ﺩﺭ ﺳﻦ 57 ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 

(ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ: ﺹ 3) ﻭ ﻗﻮﻝ ﺩﻳﮕﺮ 25 ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ. 


]]>
تقویم شیعه وقایع روز شمار کربلا یازدهم محرم : 2019-09-10T18:55:44+01:00 2019-09-10T18:55:44+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3731 اسماعیل روحی 11ﻣﺤﺮﻡ 1 - ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍ ﺍﺯ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﺎﻧﺪ، ﻭ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﮕﺎﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﺳﭙﺮﺩ. ﻭﻗﺘﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺘﺮﺍﻥ ﺑﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﻴّﺪ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻟﻄﻤﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻴﺤﻪ ﻭ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. (ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ، 11ﻣﺤﺮﻡ 1 - ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍ ﺍﺯ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﺎﻧﺪ،

ﻭ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﮕﺎﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﺳﭙﺮﺩ. ﻭﻗﺘﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ

ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺘﺮﺍﻥ ﺑﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﻴّﺪ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ

ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺮ

ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻟﻄﻤﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻴﺤﻪ ﻭ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

(ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ، ﺹ 184. ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻌﻠﺎﻡ: ﺹ 156. ﻣﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻄﻴﻦ: ﺝ 2، ﺹ 90) 

2 - ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻭﺯ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺁﻣﺪ. ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺫﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ

ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺭﺃﺱ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ

ﻭ ﺗﺒﺴّﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ. (ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 1، ﺹ 471)

3 - ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻛﻮﻓﻪ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ

ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺑﺮﺩﻧﺪ. (ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 1، ﺹ 471) ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻏﺮﻭﺏ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻛﻮﻓﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﻏﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻮﻓﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺒﺢ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺍﺯ ﻛﻮﻓﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ، ﻭ ﺑﺴﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺮﺍﺉ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻮﻓﻪ ﺷﺪ. (ﻗﻠﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ: ﺝ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ، ﺹ 204) 


]]>
وقایع روزدهم ماه محرم عاشورای حسینی: 2019-09-09T20:20:11+01:00 2019-09-09T20:20:11+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/1706 اسماعیل روحی 1. صف آرایی سپاه امام حسین علیه السلامدر روز دهم محرم، پس از نماز صبح، امام حسین علیه السلام پیشاپیش خیمه ها، سپاه خویش را که 32 سواره و 40 پیاده داشت، به سه بخش تقسیم کرد و فرماندهی دسته راست را بهزهیربن قین و دسته چپ را به حبیب بن مظاهر و دسته وسط را بهحضرت عباس علیه السلام سپردند. (ارشاد شیخ مفید، ج 2، ص 95.)2. خطبه خواندن امام حسین علیه السلامامام حسین علیه السلام هنگامی که دو سپاه، در برابر هم صف آرایی کردند، به ایراد خطبه ای مفصل پرداخت و در آن، ضمن اشاره به شأن و منزلت اهل بیت علیهم السلا 1. صف آرایی سپاه امام حسین علیه السلام

در روز دهم محرم، پس از نماز صبح، امام حسین علیه السلام پیشاپیش خیمه ها، سپاه خویش

را که 32 سواره و 40 پیاده داشت، به سه بخش تقسیم کرد و فرماندهی دسته راست را به

زهیربن قین و دسته چپ را به حبیب بن مظاهر و دسته وسط را به

حضرت عباس علیه السلام سپردند. (ارشاد شیخ مفید، ج 2، ص 95.)


2. خطبه خواندن امام حسین علیه السلام

امام حسین علیه السلام هنگامی که دو سپاه، در برابر هم صف آرایی کردند، به ایراد خطبه ای

مفصل پرداخت و در آن، ضمن اشاره به شأن و منزلت اهل بیت علیهم السلام، خواستار پیش گیری از

جنگ و درگیری شد؛ ولی پاسخ مثبتی از سوی سپاه عمر بن سعد دریافت نکرد. (بحارالانوار، ج 45، ص 6.)


3. آغاز نبرد و شهادت اصحاب و اهل بیت علیهم السلام

عمر بن سعد با افکندن تیری به سوی سپاه امام حسین علیه السلام، رسماً جنگ را آغاز کرد. (بحارالانوار، ج 45، ص 6.)

4. نماز ظهر عاشورا

در روز عاشورا، هنگامی که زمان نماز ظهر فرار رسید، ابوثمامة صیداوی به امام حسین علیه السلام عرض کرد

که وقت ادای نماز ظهر شده است؛ امام پس از این که در حق او دعا فرمود، با جمعی از اصحاب خویش در

همان میدان جنگ به نماز ایستاد. (بحارالانوار، ج 45، ص 21.)


5. وداع امام حسین علیه السلام با خیمه ها

پس از آن که همه یاران و اهل بیت امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند، امام حسین علیه السلام خود

را آماده شهادت کرد. به سمت خیمه ها آمد تا با اهل بیت خویش وداع کند. زنان و دختران همین که امام

را آمادة رفتن به میدان دیدند، صدا به شیوه و گریه بلند کردند.( مقتل الحسین علیه السلام، ص 282.)


6. شهادت امام حسین علیه السلام

بعد ازظهر روز عاشورا، شمار زیادی از سپاه دشمن به دست امام حسین علیه السلام به هلاکت رسیدند.

بسیاری از دلاوران و جنگاوران سپاه یزید سرنگون شدند و پس از آن، دیگر کسی جرئت به میدان آمدن نداشت.


امام حسین علیه السلام در حالی که در اثر شدت مبارزه و گرما و تشنگی، ضعیف و ناتوان شده بود،

لحظه ای ایستاد تا کمی استراحت کند؛ ناگهان، سنگی به پیشانی مبارکشان خورد. لباس خود را بالا زد

تا خون صورتش را پاک کند، تیری سه شعبه از کمان حرمله، سینه مبارکشان را شکافت. آن گاه،

سپاهیان عمر بن سعد، با تیر و نیزه از هر طرف امام را مورد حمله قرار دادند. امام از اسب بر زمین افتاد.

مدتی نسبتاً طولانی بر زمین کربلا بود، در حالی که در خون خود می غلتید. کسی جرئت نزدیک شدن

به او را نداشت؛ ولی سرانجام شمر ملعون، در کمال قساوت

به آن حضرت نزدیک شد و او را به شهادت رساند. (لهوف، ص180.)


7. غارت خیمه ها

پس از شهادت امام حسین علیه السلام در عصر روز عاشورا به دستور عمر بن سعد، سپاهیان سیا ه دل،

با یورش به خیمه ها، آن ها را به آتش کشیدند و کودکان و زنان را آواره بیابان های سوزان و پرتیغ و

خار کربلا کردند. (بحارالانوار، ج 45، ص 53؛ مقتل خوارزمی، ج 2، ص 39؛ کامل ابن اثیر ، ج 4، ص 78.)


8. دگرگونی عالم، پس از شهادت امام حسین علیه السلام

گفته اند که پس از شهادت امام حسین علیه السلام، غبار شدیدی که سیاه وتاریک بود،

فضای آسمان را پوشاند و زمین به سختی لرزید و شرق و غرب عالم تاریک شد. (لهوف، ص 147.)


التماس دعا
]]>
روز شمار وقایع کربلا شب عاشورا : 2019-09-09T20:18:12+01:00 2019-09-09T20:18:12+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3718 اسماعیل روحی چهار حادثه مهم شب عاشورا 1. در شب عاشورا به "محمد بن بشیر حضرمی" یكی از یاران امام حسین علیه‏السلام خبر دادندكه فرزندت در سرحدّ ری اسیر شده است. او در پاسخ گفت: ثواب این مصیبت او و خود را از خدای متعال آرزو می‏كنم و دوست ندارم فرزندم اسیر باشد و من زنده بمانم.امام حسین علیه‏السلام چون سخن او را شنید فرمود: خدا تو را بیامرزد، من بیعت خودرا از تو برداشتم، برو و در آزاد كردن فرزندت بكوش.  محمد بن بشیر گفت: در حالی كه زنده هستم، طعمه درندگان شوم اگر چنین كنم و از تو جدا شوم. امام عل چهار حادثه مهم شب عاشورا

1. در شب عاشورا به "محمد بن بشیر حضرمی" یكی از یاران امام حسین علیه‏السلام خبر دادند

كه فرزندت در سرحدّ ری اسیر شده است. او در پاسخ گفت: ثواب این مصیبت او و خود را از

خدای متعال آرزو می‏كنم و دوست ندارم فرزندم اسیر باشد و من زنده بمانم.

امام حسین علیه‏السلام چون سخن او را شنید فرمود: خدا تو را بیامرزد، من بیعت خود

را از تو برداشتم، برو و در آزاد كردن فرزندت بكوش. 

محمد بن بشیر گفت: در حالی كه زنده هستم، طعمه درندگان شوم اگر چنین كنم و از تو جدا شوم.

امام علیه‏السلام پنج جامه به او داد كه هزار دینار ارزش داشت و فرمود: پس این لباسها را به

فرزندت كه همراه توست بسپار تا در آزادی برادرش مصرف كند.25 

2. امام حسین علیه‏السلام در سخنرانی شب عاشورا خبر از شهادت یاران خود داد و آنان را به پاداش

الهی بشارت داد. در این مجلس "قاسم بن الحسن" به امام علیه‏السلام عرض كرد: آیا من نیز به شهادت

خواهم رسید؟ امام با عطوفت و مهربانی فرمود: فرزندم! مرگ در نزد تو چگونه است؟ عرض كرد:

ای عمو! مرگ در كام من از عسل شیرین‏تر است. امام علیه‏السلام فرمودند: آری تو نیز به شهادت

خواهی رسید بعد از آنكه به رنج سختی مبتلا شوی، و همچنین پسرم عبداللّه‏ (كودك شیرخوار) به شهادت خواهد رسید. 

قاسم گفت: مگر لشكر دشمن به خیمه‏ها هم حمله می‏كنند؟ امام علیه‏السلام به ماجرای شهادت عبداللّه‏

اشاره نمودند كه قاسم بن الحسن تاب نیاورد و زارزار گریست و همه بانگ شیون و زاری سر دادند.26 

3. امام علیه‏السلام در شب عاشورا دستور دادند برای حفظ حرم و خیام، خندقی را پشت خیمه‏ها حفر كنند.

حضرت دستور داد به محض حمله دشمن چوبها و خار و خاشاكی كه در خندق بود را آتش بزنند تا ارتباط

دشمن از پشت سر قطع شود و این تدبیر امام علیه‏السلام بسیار سودمند بود.27 

4. مرحوم شیخ صدوق در كتاب ارزشمند "امالی" نوشته است: شب عاشورا حضرت علی‏اكبر علیه‏السلام

و 30 نفر از اصحاب به دستور امام علیه‏السلام از شریعه فرات آب آوردند. امام علیه‏السلام

به یاران خود فرمود: برخیزید، غسل كنید و وضو بگیرید كه این آخرین توشه شماست.28

25. الملهوف، ص39.
26. نفس المهموم، ص230.
27. الامام الحسین و اصحابه، ص257.
28. امالی شیخ صدوق، مجلس30.

منبع:نشریه مبلغان ، شماره 51

]]>
حجت الاسلام ارزانی :: 2019-09-09T20:15:53+01:00 2019-09-09T20:15:53+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7238 اسماعیل روحی باید از ولایت مداری حضرت عباس (ع) در شرایط تحریم آب درس گرفتمشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حضرت عباس (ع) در شرایط تحریم با تمام قوا در خدمت امام زمان خود بود و ما هم باید از این مسائل درس گرفته و مطیع امام زمان خود باشیم.به گزارش قدس آنلاین، برنامه "صبح و گفتگو" ویژه ماه محرم در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.حجت الاسلام ارزانی در برنامه "صبح

باید از ولایت مداری حضرت عباس (ع) در شرایط تحریم آب درس گرفت

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حضرت عباس (ع) در شرایط تحریم با تمام قوا در خدمت امام زمان خود بود و ما هم باید از این مسائل درس گرفته و مطیع امام زمان خود باشیم.
حضرت عباس (ع)


به گزارش قدس آنلاین، برنامه "صبح و گفتگو" ویژه ماه محرم در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.

حجت الاسلام ارزانی در برنامه "صبح و گفتگو" اظهار کرد: ما در فرازی از زیارت حضرت ابوالفضل العباس (ع) می خوانیم " السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله" سلام بر کسی که مطیع خدا و مطیع رسول خداست.

وی افزود: آنچه که در سیره حضرت بسیار مشهود و زبانزد خاص و عام است شجاعت، فتوت، ایثار، جوانمردی و ادب است؛ دقیقا همان مسائلی که ما در جامعه امروز شدیداً به آن ها نیاز داریم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: حضرت عباس (ع) از زمان حرکت از مدینه تا کربلا در کنار امام حسین (ع) بودند و در عصر تاسوعا نیز امان نامه را نپذیرفتند ، درحالی که امان نامه، یک فرصت استثنایی و طلایی برای ایشان بود. حضرت در روز عاشورا نیز تا آخرین لحظه در کنار سیدالشهدا (ع) حضور داشتند و مجاهده و شجاعت ایشان در زمانی که از سوی امام مأمور به آوردن آب شدند زبانزد است.

حجت الاسلام ارزانی بیان داشت: حضرت عباس (ع) هم اکنون نه تنها الگو و محبوب شیعیان بلکه محبوب جهانیان است و افرادی که ایشان را می شناسند ارتباط معنوی خاصی را با او برقرار می کنند.

وی همچنین ادب، ایثار، جوانمردی و فتوت را از شاخصه های زندگی حضرت ابوالفضل (ع) برشمرد و گفت: ارزش های اخلاقی متعلق به یک زمان خاص نیست و برای تمام زمان ها کاربرد دارد لذا وقتی از ادب حضرت صحبت می کنیم یعنی برای همه زمان ها کاربرد دارد و باید از آن پیروی کرد.

حجت الاسلام ارزانی در" مجله صبحگاهی" رادیو گفت وگو، تأکید کرد: ما باید با زندگی امامان معصوم (ع) و بزرگان دین همچون حضرت عباس (ع) آشنا شویم و به آنها تأسی کنیم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در پایان متذکر شد: حضرت عباس (ع) در شرایط تحریم با تمام قوا در خدمت امام زمان خود بود و ما هم باید از این مسائل درس گرفته و مطیع امام زمان خود باشیم.

]]>
روز شمار وقایع کربلا روز دهم محرم عاشورای حسینی : 2019-09-09T19:33:07+01:00 2019-09-09T19:33:07+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3719 اسماعیل روحی روز عاشورا و اینك میدانی دوباره، اینك 72 یار و هزاران دشمن كینه‏توزی كه رحم و مروّت را از ازل نیاموخته‏اند.اینك عاشورا كه هر چه از آن بگوییم كم گفته‏ایم، از برخوردهای جلاّدانه سپاه عمر بن سعد، یا عنایات و الطاف سیدالشهداء علیه‏السلام .  سردارانی، سپاه عظیمی را به سوی جهنم رهبری می‏كردند و امام معصومی لشكر كم تعداد خود را به بهشت بشارت می‏داد... و سرانجام شهادت، خون، نیزه، عطش و اطفال، تازیانه و سرهای بریده، آه از اسارت و شام، آه از خرابه و... تا به قتلت عدو شتاب گرفت چرخ را روز عاشورا

و اینك میدانی دوباره، اینك 72 یار و هزاران دشمن كینه‏توزی كه رحم و مروّت را از ازل نیاموخته‏اند.

اینك عاشورا كه هر چه از آن بگوییم كم گفته‏ایم، از برخوردهای جلاّدانه

سپاه عمر بن سعد، یا عنایات و الطاف سیدالشهداء علیه‏السلام . 

سردارانی، سپاه عظیمی را به سوی جهنم رهبری می‏كردند و امام معصومی لشكر كم تعداد

خود را به بهشت بشارت می‏داد... و سرانجام شهادت، خون، نیزه، عطش و اطفال،

تازیانه و سرهای بریده، آه از اسارت و شام، آه از خرابه و... 

تا به قتلت عدو شتاب گرفت چرخ را سخت اضطراب گرفت

 ریخت خون مقدّست به زمین آسمان زاشك آب گرفت

 ابر خون ماه عارضت پوشاند همه گفتند آفتاب گرفت

 ناله مصطفی به گوش رسید موج خون زچشم بوتراب گرفت

 شد سیه رنگ آسمان از خشم كه زخونت زمین خضاب گرفت

 آن تن پاره پاره را دربر گه سكینه گهی رباب گرفت

 شست زینب زاشك جسمت را بلكه از چشم خود گلاب گرفت

 بر تن پاره پاره داد سلام زآن بریده ‏گلو جواب گرفت

هردم از زخم بی‏حساب تَنَتْ خم شد و بوسه بی‏حساب گرفت(29)

29. شعر از غلامرضا سازگار.

منبع:نشریه مبلغان ، شماره 51

]]>
وقایع روزنهم ماه محرم تاسوعای حسینی 2019-09-08T19:20:34+01:00 2019-09-08T19:20:34+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/1700 اسماعیل روحی 1. در روز نهم محرم (تاسوعای حسینی) شمر بن ذی الجوشن با نامه‏ای كه از عبیداللّه‏ داشتاز "نُخیله" ـ كه لشكرگاه و پادگان كوفه بود ـ با شتاب بیرون آمد و پیش از ظهر روزپنجشنبه نهم محرم وارد كربلا شد و نامه عبیداللّه‏ را برای عمر بن سعد قرائت كرد.ابن سعد به شمر گفت: وای بر تو! خدا خانه ات را خراب كند، چه پیام زشت و ننگینیبرای من آورده‏ای. به خدا قسم! تو عبیداللّه‏ را از قبول آنچه من برای او نوشته بودمبازداشتی و كار را خراب كردی... .( همان، ج2، ص89. )2. شمر كه با قصد جنگ وارد كربلا شده بود، از عبیدال 1. در روز نهم محرم (تاسوعای حسینی) شمر بن ذی الجوشن با نامه‏ای كه از عبیداللّه‏ داشت

از "نُخیله" ـ كه لشكرگاه و پادگان كوفه بود ـ با شتاب بیرون آمد و پیش از ظهر روز

پنجشنبه نهم محرم وارد كربلا شد و نامه عبیداللّه‏ را برای عمر بن سعد قرائت كرد.


ابن سعد به شمر گفت: وای بر تو! خدا خانه ات را خراب كند، چه پیام زشت و ننگینی

برای من آورده‏ای. به خدا قسم! تو عبیداللّه‏ را از قبول آنچه من برای او نوشته بودم

بازداشتی و كار را خراب كردی... .( همان، ج2، ص89. )


2. شمر كه با قصد جنگ وارد كربلا شده بود، از عبیداللّه‏ بن زیاد امان نامه‏ای برای

خواهرزادگان خود و از جمله حضرت عباس علیه‏السلام گرفته بود كه در این روز

امان نامه را بر آن حضرت عرضه كرد و ایشان نپذیرفت.


شمر نزدیك خیام امام حسین علیه‏السلام آمد و عباس، عبداللّه‏، جعفر و عثمان

(فرزندان امام علی علیه‏السلام كه مادرشان ام‏البنین علیها‏السلام بود) را طلبید.

آنها بیرون آمدند، شمر گفت: از عبیداللّه‏ برایتان امان گرفته‏ام. آنها همگی گفتند:

خدا تو را و امان تو را لعنت كند، ما امان داشته باشیم و پسر

دختر پیامبر امان نداشته باشد؟!(انساب الاشراف، ج3، ص184.)


3. در این روز اعلان جنگ شد كه حضرت عباس علیه‏السلام امام علیه‏السلام را باخبر كرد.

امام حسین علیه‏السلام فرمود: ای عباس! جانم فدای تو باد،

بر اسب خود سوار شو و از آنان بپرس كه چه قصدی دارند؟


حضرت عباس علیه‏السلام رفت و خبر آورد كه اینان می‏گویند:

یا حكم امیر را بپذیرید یا آماده جنگ شوید.


امام حسین علیه‏السلام به عباس فرمودند: اگر می‏توانی آنها را متقاعد كن كه جنگ را تا

فردا به تأخیر بیندازند و امشب را مهلت دهند تا ما با خدای خود راز و نیاز كنیم و

به درگاهش نماز بگذاریم. خدای متعال می‏داند كه من

بخاطر او نماز و تلاوت قرآن را دوست دارم.( الملهوف، ص38.)


حضرت عباس علیه‏السلام نزد سپاهیان دشمن بازگشت و از آنان مهلت خواست.

عمر بن سعد در موافقت با این درخواست تردید داشت، سرانجام از لشكریان خود

پرسید كه چه باید كرد؟ "عمرو بن حجاج" گفت: سبحان اللّه‏! اگر اهل دیلم و كفار از

تو چنین تقاضایی می‏كردند سزاوار بود كه با آنها موافقت كنی.


عاقبت فرستاده عمر بن سعد نزد عباس علیه‏السلام آمد و گفت: ما به شما

تا فردا مهلت می‏دهیم، اگر تسلیم شدید شما را به

عبیداللّه‏ می‏سپاریم وگرنه دست از شما برنخواهیم داشت.(ارشاد، شیخ مفید، ج2، ص91.)


التماس دعا

]]>
هفدهم شهریور روز ننگ رژیم منحوس پهلوی و برگی زرین در نقش آفرینی مقاومت ملت انقلابی ایران :: 2019-09-08T07:19:54+01:00 2019-09-08T07:19:54+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7237 اسماعیل روحی در روز جمعه هفدهم شهریور 1357، نیروهای دولتی اعم از شهربانی، نیروهای ارتش، سربازان و هم چنین نیروهای گارد ویژه حضور داشتند. تعدادی تانک نیز از طرف خیابان پیروزی به طرف خیابان هایی که به میدان ژاله ختم می شد، قرار گرفته بودند. در هر خیابان، سربازان یک خط مسلح تشکیل داده و تیرباری در مقابل هر خیابان قرار داده بودند. بالگردها در بالای سر جمعیت به صدا درآمده و تعدادی سرباز نیز در میدان، به صورت زیگزاگ آرایش شده بودند، به طوری که اگر تیربارها که اندکی عقب تر از آنان قرار داشت، تیراندازی کرد، به سرباز در روز جمعه هفدهم شهریور 1357، نیروهای دولتی اعم از شهربانی، نیروهای ارتش، سربازان و هم چنین نیروهای گارد ویژه حضور داشتند. تعدادی تانک نیز از طرف خیابان پیروزی به طرف خیابان هایی که به میدان ژاله ختم می شد، قرار گرفته بودند. در هر خیابان، سربازان یک خط مسلح تشکیل داده و تیرباری در مقابل هر خیابان قرار داده بودند. بالگردها در بالای سر جمعیت به صدا درآمده و تعدادی سرباز نیز در میدان، به صورت زیگزاگ آرایش شده بودند، به طوری که اگر تیربارها که اندکی عقب تر از آنان قرار داشت، تیراندازی کرد، به سربازان برخورد نکند.

17 شهریور 57 در تهران چه گذشت؟/کشتار مردم ایران با گلوله‌های صهیونیستی

ساعت 15/9 صبح روز جمعه هفدهم شهریور 1357، به یک باره از یک قسمت میدان ژاله که جمعیت بسیاری در آن جمع شده بود، صدای رگبار مسلسل ها شنیده شد. از بلندگوها فرمان آتش دادند و بالگردها نیز از آسمان مردم را زیر آتش گرفتند. جمعیت که فریادِ «اللّه اکبر» و «مرگ بر شاه» سر می داد، در یک لحظه به خون خود غلطید. صحنه فجیع و مصیبت بار و در واقع یک کشتار دسته جمعی به وجود آمده بود. خیابانی که دقایقی پیش از انبوه جمعیت سیاهی می زد، اکنون پر از اجساد، کفش های خونین، پلاکاردهای پاره شده و زخمی هایی شده بود که کشان کشان خود را به طرف دیگر می رساندند.

17 شهریور 57 در تهران چه گذشت؟/کشتار مردم ایران با گلوله‌های صهیونیستی

بنا به خواست شاه ظالم، کشتار جمعه سیاه، با تفنگ های گازی اسرائیلی صورت گرفت. روزنامه های رژیم صهیونیستی فاش ساختند که مقامات دفاعی این کشور، در اوج تظاهرات ملت ایران، برای سرکوبی راه پیمایی ها، اسلحه و تفنگ های گازی در اختیار شاه گذاشته بودند تا با مردم مقابله کند. تفنگ های پخش کننده گاز به گونه ای بود که افراد را دچار نوعی سستی و رخوت می کرد و هر گونه قدرت حرکت و واکنش عصبی را فلج می ساخت. هم چنین دولت اسرائیل یک گروه کماندوی ورزیده به وسیله هواپیماهای شرکت «اِل.آل» به تهران اعزام داشت که تابع اداره اطلاعات ارتش اسرائیل بوده و همه افراد آن، اونیفورم نظامی ارتش ایران را پوشیده بودند. مقامات ایرانی برای پنهان کردن این موضوع، شایع کردند که افراد این گروهان، از بلوچستان به تهران آمده اند.

17 شهریور 57 در تهران چه گذشت؟/کشتار مردم ایران با گلوله‌های صهیونیستی

حادثه 17 شهریور نقطه عطفی جهت افزایش خشم و اعتراض عمومی مردم و رسوایی بیش از پیش رژیم پهلوی گردید و در تاریخ ننگین ستم‌شاهی به عنوان جمعه سیاه و جمعه خونین برای همیشه باقی ماند. ]]>
هفده شهریور روزننگ شاه/هفده شهریور افتخار ماست 2019-09-08T07:09:21+01:00 2019-09-08T07:09:21+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3375 اسماعیل روحی گرامی باد یادونام شهدای گرانقدر واقعه خونین     قیام مردمی 17 شهریور ماه 1357

گرامی باد یادونام شهدای گرانقدر واقعه خونین

 

   قیام مردمی 17 شهریور ماه 1357

]]>
خطیب نمازجمعه تهران :: 2019-09-07T19:37:19+01:00 2019-09-07T19:37:19+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7235 اسماعیل روحی ثمرات «گام سوم» از دو گام قبلی بهتر خواهد بودخطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تصمیم کشورمان برای اجرای گام سوم، گفت: تصمیم با صلابت ایرانی که میوه شیرین منطق مقاومت حسینی است، ثمراتش بهتر از دو گام قبلی خواهد بود.قدس آنلاین: به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران امروز ۱۵ شهریورماه در خطبه‌های نماز جمعه، اظهار داشت: مکتب امام حسین(ع) یک مدرسه تمام عیار و یک دانشگاه عالی رتبه و یک مکتب بی نظیر است که در آن اصول و قواعد زیست پاکیزه

ثمرات «گام سوم» از دو گام قبلی بهتر خواهد بود

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تصمیم کشورمان برای اجرای گام سوم، گفت: تصمیم با صلابت ایرانی که میوه شیرین منطق مقاومت حسینی است، ثمراتش بهتر از دو گام قبلی خواهد بود.
حاج علی اکبری


قدس آنلاین: به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت تهران امروز ۱۵ شهریورماه در خطبه‌های نماز جمعه، اظهار داشت: مکتب امام حسین(ع) یک مدرسه تمام عیار و یک دانشگاه عالی رتبه و یک مکتب بی نظیر است که در آن اصول و قواعد زیست پاکیزه و حیات طیبه به بشریت تقدیم شده است.

وی ادامه داد: نقطه مرکزی این روش زندگی و این سبک زندگی عبارت است از جهاد در راه خدا و سرمایه گذاری در راه پروردگار متعال برای تحقق نقشه الهی و عمل به کتاب الهی، جریان سیره پیامبراعظم(ص).

خطیب نماز جمعه تهران گفت: دشمن بر این تصور بود که ۲۲ بهمن سال گذشته در تهران خواهد بود، اما امروز دیپلماسی التماسی و خواهشی شان را ملاحظه می کنیم که از هر طرف میانجی می فرستند و این اثر مقاومت و ایستادن با داشتن ظرفیت موشکی و منطقه ای و توان دفاعی و حضور مردم بصیر است که باعث می‌شود این توطئه ها یکی پس از دیگری خنثی شود و در نهایت روسیاهی برای دشمنان و سربلندی برای جبهه مقاومت باقی می ماند.

وی افزود: کاهش تعهدات در گام اول شروع شد و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداد. با شروع گام دوم هم اتفاقی در بازار رخ نداد و حتی در برخی از شاخص ها وضعیت مان بهتر شد. هم اکنون گام سوم برداشته شد و از امروز اجرایی می شود. این بار این تصمیم با صلابت ایرانی که میوه شیرین منطق مقاومت حسینی است، ثمراتش بهتر از دو گام قبلی خواهد بود.

حاج علی اکبری تصریح کرد: ایران موقعیت خود را متوقف نمی کند و تصمیمش را مرحله به مرحله دنبال می کند. حاصل مذاکره فقط عمل است و دیگر وعده به دردمان نمی خورد. آنها باید به ۱۱ تعهد شان عمل کنند و هر زمان عمل کردند، بقیه مسائل پیش خواهد رفت.

وی بیان کرد: انشالله این منطق حسینی ما را به همه آرمان ها و آرزوها خواهد رساند و باید بایتسیم و مقاومت کنیم که این مقاومت زمینه گشایش هایی در بخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی‌های ما خواهد بود.

حاج علی اکبری اظهار داشت: حضرت امام حسین(ع) سخن اخر را درباره زندگی خدایی و زندگی مطلوب پروردگار متعال را به بشریت ارائه کرد. یک سبک زندگی برجسته، باطراوت و فعال که در این سبک زندگی هم انسان مؤمن به رشد مطلوب خود می رسد. هم آحاد مؤمنین به رشد شایسته خود می رسند و هم جامعه اسلامی و جامعه بشری می توانند به کمال مطلوب خود دست یابد.

وی ادامه داد: از هر منظری که نگاه کنید در دستگاه حسینی و منظومه تربیتی حسینی، همه این شاخص ها ارتقا داده می‌شود و آن نقطه مرکزی بر پایه ایمان الهی، عنصر جهاد است. در این شاخص ها می توان به شاخص فتوت، جوانمردی، ایثار، فداکاری، شجاعت، و از خودگذشتگی، محبت نسبت به خلق، امر به معروف و نهی از منکر، حراست از دین خدا، زیبایی های اخلاقی، محبت، رسیدگی به مردم، حسن خلق اشاره کرد.

این خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: در مکتب امام حسین(ع) سیمای مؤمن، مجاهد برگزیده در پیشگاه خدا را می توانید مشاهده کنید. امام حسین(ع) سرمایه گذاری شگفت انگیزی کرد. او مجاهدت عادی انجام نداد بلکه حق جهاد را برآورده کرد.

وی ادامه داد: امام حسین(ع)، با همه وجود و عزیزانش به میدان آمد و مکتبی در اختیار بشریت قرار داد که حاصل آن مکتب را امروز جامعه با بصیرت ما دریافت کرده است.

حاج علی اکبری تصریح کرد: امروز در این فراز و نشیب ها کسانی که توانستند از این مکتب بهترین درس ها را بگیرند، ملت ایران بودند. ملت ایران با آن ریشه و تبار در محافل حسینی رشد کردند و وارد میدان شدند و با ردیگر تاریخ جامعه ای را مشاهده کرد که در ایمان، رسیدن به رتبه ای که خدا آن را می پسندد و خریدار است و جامعه ای که از نظر ایمانی این آمادگی و ظرفیت را دارد، بتواند دوباره در این بخش حساس از تاریخ بشریت تصمیمی مانند اباعبدالله الحسین(ع) را بگیرد و تصمیم تاریخی را برای آن روز موعود مهیا کند و سرعت بخشد و نقشی بود که ایران در این مرحله آن موقعیت را برعهده گرفت.

وی ادامه داد: جریان شکل گیری انقلاب در محرم و صفر و مجالس حسینی بود و این آموزه‌های مکتب حسینی در محور جهاد در راه خدا بود که ملت ایران را بسیج و سازماندگی کرد. ملت ایران شاگردان شایسته ای برای مکتب حسینی بودند و به خوبی این درس ها را آموختند و عمل کردند.

این خطیب نمازجمعه تصریح کرد: ریشه، اساس و بنیان انقلاب و نظام، حسینی است و براساس آن خط مقاومت، صبر و جهاد، برنامه ریزی، طراحی و ادامه یافت. در چله گذشته، ما معجزه آموزه های حسینی را در ایجاد تحول تربتیی در انسان ها، انقلاب و دفاع مقدس مشاهده کردیم. همچنین این آموزه ها را در شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم هم شاهد بودیم. این خط ادامه دارد و این راه سعادت و خوشبختی بشریت است که خط نگهدارش حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

وی بیان کرد: این نهضت و انقلاب آغاز و پیدایش و شکل گیری و درخششش به نام اباعبدالله الحسین(ع) بود و با آموختن از مکتب آن بود و ادامه آن تنها با شیوه حسینی ممکن است.

حاج علی اکبری تصریح کرد: انشالله می رویم به سمت آن روز بزرگ و موعود و جامعه ما هرگز این درس ها را فراموش نکرده و نسل امروز را با این آموزه‌ها تا ظهور امام زمان(عج) آماده می‌کند. امروز از سراسر عالم از مجالس لبیک یا اباعبدالله شنیده می‌شود.

وی نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و گفت: این تقوا که در ذیل مکتب حسینی تعریف می‌شود، هم زندگی آحاد مؤمنین را از انواع گناهان پاکیزه نگه می دارند و هم به آنها همت بلند برای عرصه به جهاد، مقاومت برای جاذبه های شیطانی و نفسانی، قوت برای ایستادن در برابر شیاطین و طاغوت های زمان می دهد. این گونه است که رستگاری برای مؤمنان رقم می خورد و این تقوای حسینی و عاشورایی است.

این خطیب نمازجمعه ضمن تشکر از عزاداری هیأت های حسینی تصریح کرد: از شما عزاداران حسینی هیأت ها به خاطر ملاحظات و مراعات تشکر می کنم و امیدواریم در روز تاسوعا و عاشورا که اوج برنامه های تان است، مطابق هر ساله نماز ظهر روز تاسوعا و عاشورا را برگزار کنید.

وی بیان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب حسینی درس مقاومت را آموخته است و زیبایی های این مکتب را بر محور جهاد در راه خدا و حضور در میدان را آموخته اند. امروز شناسه ملت ایران در تمام دنیا جمله تاریخی هیهات من الذله است.

حاج علی اکبری تصریح کرد: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دست ملت ما را گرفت تا ما را از حضیض‌ذلت به اوج عزت برساند و راه روشنی را برای ملت های عالم در اختیار آنها قرار داد. ما امروز ثمره روش حسینی در مقاومت فعال، جدی و هوشمندانه را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: امروز در داخل آمریکا درباره افول اجماع وجود دارد و آینده شناسان و نظریه پردازان در این زمینه سخن می‌گویند و گزارش می دهند که دیگر آمریکا حتی کشور ده سال پیش نیست.

این خطیب نمازجمعه تصریح کرد: دنیا به عصر پسا آمریکا فکر می‌کرد و دیگر آن قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا و توان تأثیرگذاری اش را مشاهده نمی کنیم و حتی در یکی از مجلات معتبرشان عکسی از پایان عصر هژمونی آمریکا را منتشر کرده‌اند؛ کرکسی که پرهایش ریخته و زیر چشمانش کبود است.

وی بیان کرد: هیأت حاکمه ایالات متحده با گرفتار شدن در سرگشتگی استراتژیک و راهبردی آخرین تلاش هایش را می کند تا چهره ابرقدرتی آمریکا را حفظ کند، اما این موضوع با ۲۰ هزار میلیارد دلار بدهی آمریکا و شکسته شدن قدرت اقتصادی که روزی نیمی از اقتصاد دنیا را داشته است، امکان پذیر نخواهد بود. امروز آمریکا بیش از ۱۵ درصد از سهم اقتصاد دنیا را ندارد که همین رقم هم بزودی کاهش خواهد یافت.

حاج علی اکبری تصریح کرد: آمریکا به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، شاخص هایش وضعیت بحرانی را نشان می دهد که می‌توان به شاخص هایی همچون مواد مخدر، بی خانمانی و گرسنگی ۴۱ میلیون آمریکایی، توسعه زندان و زیرپاگذاشتن دموکراسی در ناهنجاری اخلاقی و جنسی و فاصله طبقاتی وحشتناک اشاره کرد.

وی ادامه داد: این افول موریانه ای است که از درون می پوساند. این دستگاه استکباری دچار پوکی استخوان شده و از درون دچار تلاشی است.

این خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: وضعیت سیاسی با ظهور پدیده ای بنام ترامپ افول یافته است. این شخصیت چه به روز حیثیت آمریکا آورده است؟ گویا این آدم با شعار جلوگیری از افول آمریکا به میدان آمد اما تیر خلاص را به حیثیت آمریکا زده ودیگر حیثیتی برای آمریکا در سطح جهانی باقی نمانده است.

وی بیان کرد: شما مشاهده می کنید ایستادگی ملت ایران افول آمریکا را تسریع کرده و اعتبار جهانی و نفوذ منطقه ای را کاهش داده است.البته این افول حاصر تکبر و فساد است. هرکجا رد آمریکا را می بینید، فساد، خونریزی و گرفتاری و بدبختی را شاهد هستید و این انتقام خدا بوده است.

]]>
وقایع روزهشتم ماه محرم: 2019-09-07T19:24:33+01:00 2019-09-07T19:24:33+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/1698 اسماعیل روحی 1. "خوارزمی" در مقتل الحسین و "خیابانی" در وقایع الایام نوشته‏اند كه در روز هشتم محرم امام حسین علیه‏السلام و اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر شده بودند؛ بنابراین امام علیه‏السلام كلنگی برداشت و در پشت خیمه‏ها به فاصله نوزده گام به طرف قبله، زمین را كَند، آبی گوارا بیرون آمد و همه نوشیدند و مشكها را پر كردند، سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد.هنگامی كه خبر این ماجرا به عبیداللّه‏ بن زیاد رسید، پیكی نزد عمر بن سعد فرستاد كه: به من خبر رسیده است كه حسین چاه می‏كَند و آب بدست

1. "خوارزمی" در مقتل الحسین و "خیابانی" در وقایع الایام نوشته‏اند كه در روز هشتم محرم 

امام حسین علیه‏السلام و اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر شده بودند؛ بنابراین امام علیه‏السلام

كلنگی برداشت و در پشت خیمه‏ها به فاصله نوزده گام به طرف قبله، زمین را كَند، آبی گوارا بیرون

آمد و همه نوشیدند و مشكها را پر كردند، سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد.

هنگامی كه خبر این ماجرا به عبیداللّه‏ بن زیاد رسید، پیكی نزد عمر بن سعد فرستاد كه: به من خب

ر رسیده است كه حسین چاه می‏كَند و آب بدست می‏آورد. به محض اینكه این نامه به تو رسید، بیش

از پیش مراقبت كن كه دست آنها به آب نرسد و كار را بر حسین علیه‏السلام و یارانش سخت بگیر.

عمر بن سعد دستور وی را عمل نمود.( وقایع الایام، ج5، ص27؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ج1، ص244.)


2. در این روز "یزید بن حصین همدانی" از امام علیه‏السلام اجازه گرفت تا با عمر بن سعد گفتگو كند.

حضرت اجازه داد و او بدون آنكه سلام كند بر عمر بن سعد وارد شد؛ عمر بن سعد گفت: ای مرد همدانی!

چه چیز تو را از سلام كردن به من بازداشته است؟ مگر من مسلمان نیستم؟ گفت: اگر تو خود را مسلمان

می‏پنداری پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به كشتن آنها گرفته‏ای و آب فرات را كه حتی

حیوانات این وادی از آن می‏نوشند از آنان مضایقه می‏كنی؟]]>
تقویم شیعه روز هشتم ماه محرم الحرام :: 2019-09-07T19:20:56+01:00 2019-09-07T19:20:56+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7234 اسماعیل روحی 1 - قحط آب در خیمه های حسینیدر این روز آب در خیمه های سیّد الشّهداء علیه السّلام نایاب شدید.(قلائد النحور: ج محرم و صفر ، ص 81. الوقایع و الحوادث: ج 2 ، ص 154) 1 - قحط آب در خیمه های حسینی
در این روز آب در خیمه های سیّد الشّهداء علیه السّلام نایاب شدید.
(قلائد النحور: ج محرم و صفر ، ص 81. الوقایع و الحوادث: ج 2 ، ص 154)

]]>
روز شمار وقایع کربلا هفتم محرم : 2019-09-06T20:02:42+01:00 2019-09-06T20:02:42+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3703 اسماعیل روحی 1. در روز هفتم محرم عبید اللّه‏ بن زیاد ضمن نامه‏ای به عمر بن سعد از وی خواست تا با سپاهیان خود بین امام حسین و یاران، و آب فرات فاصله ایجاد كرده و اجازه نوشیدن آب به آنها ندهد.15  عمر بن سعد نیز بدون فاصله "عمرو بن حجاج" را با 500 سوار در كنار شریعه فرات مستقر كرد و مانع دسترسی امام حسین علیه‏السلام و یارانش به آب شدند.  2. در این روز مردی به نام "عبداللّه‏ بن حصین ازدی" ـ كه از قبیله "بجیله" بود ـفریاد برآورد: ای حسین! این آب را دیگر بسان رنگ آسمانی نخواهی دید! به خدا سوگند ك 1. در روز هفتم محرم عبید اللّه‏ بن زیاد ضمن نامه‏ای به عمر بن سعد از وی خواست

تا با سپاهیان خود بین امام حسین و یاران، و آب فرات فاصله ایجاد كرده و اجازه نوشیدن آب به آنها ندهد.15 

عمر بن سعد نیز بدون فاصله "عمرو بن حجاج" را با 500 سوار در كنار شریعه

فرات مستقر كرد و مانع دسترسی امام حسین علیه‏السلام و یارانش به آب شدند. 

2. در این روز مردی به نام "عبداللّه‏ بن حصین ازدی" ـ كه از قبیله "بجیله" بود ـ

فریاد برآورد: ای حسین! این آب را دیگر بسان رنگ آسمانی نخواهی دید! به خدا

سوگند كه قطره‏ای از آن را نخواهی آشامید، تا از عطش جان دهی! 

امام علیه‏السلام فرمودند: خدایا! او را از تشنگی بكش و هرگز او را مشمول رحمت خود قرار نده.

حمید بن مسلم می‏گوید: به خدا سوگند كه پس از این گفتگو به دیدار او رفتم در

حالی كه بیمار بود، قسم به آن خدایی كه جز او پروردگاری نیست، دیدم كه

عبداللّه‏ بن حصین آنقدر آب می‏آشامید تا شكمش بالا می‏آمد و آن را بالا می‏آورد

و باز فریاد می‏زد: العطش! باز آب می‏خورد، ولی سیراب نمی‏شد. چنین بود تا به هلاكت رسید.16

15. انساب الاشراف، ج3، ص180.


16. ارشاد شیخ مفید، ج2، ص86.

منبع:نشریه مبلغان ، شماره 51

]]>
گزارش قدس آنلاین از ظرفیت های مغفول هیاتهای عزاداری :: 2019-09-06T10:12:00+01:00 2019-09-06T10:12:00+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7233 اسماعیل روحی کانون ارتباط جوانان و مبلغان دینی هیاتهای مذهبی است/هیاتها باید برای ایام محرم برنامه مخصوص داشته باشند/نفوذ سخنان مبلغان درمحرم بیشتر ازهمه رسانه هاستاین روزها درهر کوی و برزن که قدم میگذاری ، محفل سوگواری اباعبدالله (ع) برپا و چراغ مجالس روضه و سوگواری روشن است . این روزها دلهای همه محبان تشنه کسب معرفت از دریای بیکران معارف ناب حسینی است و منتظران ظهور آماده اند تا فلز جان را به صیقل یاد وذکر سجایای حسین(ع) و دیگر خاندان عصمت وطهارت جلا دهند.سعید کوشافردراین زمان است که کار مداحان، روضه خوانا


کانون ارتباط جوانان و مبلغان دینی هیاتهای مذهبی است/هیاتها باید برای ایام محرم برنامه مخصوص داشته باشند/نفوذ سخنان مبلغان درمحرم بیشتر ازهمه رسانه هاست

این روزها درهر کوی و برزن که قدم میگذاری ، محفل سوگواری اباعبدالله (ع) برپا و چراغ مجالس روضه و سوگواری روشن است . این روزها دلهای همه محبان تشنه کسب معرفت از دریای بیکران معارف ناب حسینی است و منتظران ظهور آماده اند تا فلز جان را به صیقل یاد وذکر سجایای حسین(ع) و دیگر خاندان عصمت وطهارت جلا دهند.

سعید کوشافر

هیات های مذهبی


دراین زمان است که کار مداحان، روضه خوانان وازهمه مهمتر سخنرانان مجالس بیش از پیش حساس و وظیفه آنها درقبال تبلیغ اسلام ناب و دین حقیقی بسیار سنگین تر میشود. شاید به همین دلیل هم هست که کارشناسان و علمای دینی همواره بر آماده کردن خوراک مناسب معنوی این ماه تاکید دارند.

***نگاه ویژه به تبلیغ دین نگاه ویژه‌ای داشته باشند

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید گفت: تبلیغ درست و ارزشی بر اساس آموزه‌های دینی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و دست اندرکاران حوزه‌های علمیه کشور باید در کنار امور مختلف علمی و فرهنگی، نگاه ویژه‌ای هم به تبلیغ امور دینی داشته باشند.

وی ادامه داد: امام‌خمینی (ره) همواره بر نگاه خاص مدارس علوم دینی و حوزه‌های علمیه بر امر مهم تبلیغ و داشتن مبلغان مسلط به مسائل مختلف سفارش داشتند .رسالت اصلی طلاب و روحانیون در اصل فعالیت‌های فرهنگی به خصوص ارشادی و تبلیغی است و باید برای این عمل مهم بیش از گذشته اهمیت قائل شد.

***عاشورا هویت ساز است

آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مجالس عاشورایی مجالس هویت بخشی به جامعه دینی است، اظهار داشت: تمام اتفاقات عاشورا و شهدا و شخصیت های کربلا هویت ساز و جامعه ساز هستند که باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: سؤال می شود که چگونه مجموعه خوب و بدها هویت جامعه را می سازد؟ اراده، خواست و انتخاب جامعه هویت آن را خواهد ساخت، تصمیم گیری برای انجام یا ترک یک کار مبتنی بر فرهنگ جامعه است یعنی فرهنگ هر جامعه انتخاب و اراده جامعه را جهت می دهد.

وی عنوان کرد: دانشی که ائمه اطهار(ع) به میراث گذاشته اند گنجینه عظیم و بی نهایتی است که از آن بهره برداری نمی کنیم، متأسفانه گاهی نسبت به این گنجینه بی نهایت، کم لطفی می شود؛ جابربن حیان بنیانگذار شیمی در تاریخ بشر است و تمام رسائل جابر که نخستین مجموعه علمی شیمی مدون محسوب می شود، قال الصادق(ع) است، اگر کسی پای منبر امیرمؤمنان می نشست آن زمان مشخص می شد که چه چیزی در گنجینه علمی و معرفتی حضرت وجود داشت.

وی اضافه کرد: رفتار مداوم جامعه اراده آن را شکل می دهد، یکی از تعلیمات دینی این است که انسان از عادت های خوب و مثبت خود مراقبت کند تا آن ها را از دست ندهد، می توان برنامه ریزی داشت تا در مناسبت هایی مانند محرم بر عادات خوب اضافه کرد، انسان تابع اهل بیت(ع) باید اهل ذکر و زنده دل باشد.

***مبلغان تاثیر گذارتر از رسانه ها

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اثرگذاری روحانیون مبلغ در جامعه تاکید کرد : نقش یک مبلغ و روحانی در یک محله روستا یا شهر می تواند حتی بیش از رسانه ها اثرگذار باشد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام  با بیان اینکه روحانیون  بازوان اصلی سازمان تبلیغات هستند ، افزود: قسمت عمده کار این سازمان  را روحانیون انجام می‌دهند که در مناطق هستند و تبلیغات اسلامی بار اصلی‌اش به دوش یک مبلغی است که در میان مردم است.

به گفته وی، نقشی را که یک روحانی در یک محل در میان مردم و در یک مسجد در ارتباط با مردم ایفا می‌کند ، یک نقش ممتازی است و نمی‌شود آن را حتی با آنچه که صداوسیما، رسانه ها و حتی فضای مجازی انجام می دهد، مقایسه کرد.

وی گفت : یک روحانی پرجاذبه، خوش‌ذوق پرتوان و هنرمند اثرگذار مردم‌دار ، عالم ، متقی و مؤمن در بین مردم اثرگذار است و سازمان تبلیغات باید در این زمان این گونه مبلغان اثر گذار را تربیت کند.

***هیئت های مذهبی پرچمداران دین

حجت الاسلام دریکوند، از هیئت های مذهبی به عنوان پرچمداران دین یاد کرد و گفت: این هیئت ها باید هدفمند فعالیت کنند.حجت الاسلام«روح الدین دریکوند»، افزود: قیام امام حسین(ع) برای احیای سیاست امر به معروف و نهی از منکر بوده است و امروز باید این مهم ترویج شود.

رئیس شورای هیأت های مذهبی لرستان با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی و مداحان طلایه داران فرهنگ حسینی هستند، عنوان کرد: هیئت ها باید هدف داشته باشند و در راه نهادینه سازی فرهنگ حسینی نقش آفرینی کنند.وی با تأکید بر اینکه هیئت های مذهبی باید حامی انقلاب، اسلام و لایت فقیه باشند، بیان داشت: باید اهداف قیام امام حسین(ع) در جامعه به ویژه بین نسل جوان نهادینه شود.حجت الاسلام دریکوند تصریح کرد: باید از ظرفیت هیئت های مذهبی در ترویج ارزش ها و اهداف قیام امام حسین(ع) به ویژه بین نسل جوان بهره مند شد.

***جذب جوانان و تبین گفتمان انقلاب

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تبیین بیانه گام دوم انقلاب گفت: جذب حداکثری جوانان و واگذار امور به آنها و گفتمان‌سازی اهداف نظام باید محور فعالیت مبلغان دینی، روحانیان و طلاب قرار گیرد.

حجت الاسلام محمد قمی ، افزود: روحانیان از فرصت منابر و محافل دینی برای تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در راستای اجرایی شدن گام دوم انقلاب استفاده کنند.ترویج ارزش‌های انقلاب‌اسلامی ، توجه به نسل جوان و خانواده از اساسی‌ترین موضوع‌هایی است که باید روحانیان و طلاب در طول سال به خصوص در ماه محرم‌ برای تحقق آن بکوشند.

این مسئول با تاکید بر شناخت اهداف دشمنان و هجمه فرهنگی آنها علیه انقلاب تصریح کرد: دشمن کانون خانواده را هدف حملات خود قرار داده بنا بر این باید از مساجد و منابر برای خنثی سازی هجمه دشمن و گفتمان‌سازی و اجرای ابعاد بیانه گام دوم انقلاب بهره گرفت.برای حل مسائل و مشکلات جامعه می توان از فرصت مساجد و مجالس وعظ و خطابه استفاده و با نقشه راه فرهنگی مدون در مسیر تحقق اهداف نظام اقدام کرد.

]]>
مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) از شب هفتم تا دوازدهم محرم، محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود :: 2019-09-06T10:03:56+01:00 2019-09-06T10:03:56+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7232 اسماعیل روحی برنامه‌ مجلس سوگواری رهبر معظم انقلاب در عزای سیدالشهدا(ع)به گزارش گروه فرهنگی قدس آنلاین، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) از شب هفتم تا دوازدهم محرم، محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.برنامه‌های این ۶ شب بدین شرح است:جمعه پانزدهم شهریورقاری «کریم منصوری»/ روضه و پیش منبر «حجت‌الاسلام جعفر اسلامی‌فر»/ سخنران «حجت‌الاسلام صدیقی»/ مداح «حاج منصور ارضی و سیدمجید بنی‌فاطمه»شنبه شانزدهم شهریورروضه و پیش منبر «جعفر واضحی»/ سخنران «حجـت‌الاسلام عالی»/ مداح «مهد

برنامه‌ مجلس سوگواری رهبر معظم انقلاب در عزای سیدالشهدا(ع)

رهبری در مراسم عزا


به گزارش گروه فرهنگی قدس آنلاین، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) از شب هفتم تا دوازدهم محرم، محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

برنامه‌های این ۶ شب بدین شرح است:

جمعه پانزدهم شهریور

قاری «کریم منصوری»/ روضه و پیش منبر «حجت‌الاسلام جعفر اسلامی‌فر»/ سخنران «حجت‌الاسلام صدیقی»/ مداح «حاج منصور ارضی و سیدمجید بنی‌فاطمه»

شنبه شانزدهم شهریور

روضه و پیش منبر «جعفر واضحی»/ سخنران «حجـت‌الاسلام عالی»/ مداح «مهدی سلحشور»

یکشنبه هفدهم شهریور

روضه و پیش منبر «حجت‌الاسلام محمدپور»/ منبر «حجت‌الاسلام عالی»/ مداح «میثم مطیعی»

دوشنبه  هجدهم شهریور

پیش منبر «حجت‌الاسلام آتشکار»/ سخنران «حجت‌الاسلام رفیعی»/ مداح «محمدرضا طاهری»

سه‌شنبه نوزدهم شهریور

روضه و پیش منبر «مهدی سماواتی»/ سخنران «حجت‌الاسلام رفیعی»/ مداح «محمود کریمی»

چهارشنبه  بیستم شهریور

روضه و پیش منبر «مرتضی طاهری»/ سخنران «سید احمد خاتمی»/ مداح «سعید حدادیان»

در ضمن، احکام شرعی در این شب‌ها پیش از نماز مغرب و عشا توسط آقای کریمی بیان می‌شود.

]]>
پرسش و پاسخ به مناسبت محرم :: 2019-09-06T09:57:12+01:00 2019-09-06T09:57:12+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/1680 اسماعیل روحی چرا اگر امام حسین(ع) قیام نمی‌‌کرد اسلام از بین می‌‌رفتبنی‌‌‌امیه با رفتارهای خود اسلام را کاملاً وارونه کردند. اگر قیام امام حسین(ع) نبود امروز اسلام واقعی از اسلام اموی متمایز نبود، آنها مردم شام را چنان فریفته بودند که گمان می‌‌‌کردند پیامبر خویشانی غیر از آنها ندارد.به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، یکی از سؤالات درباره قیام حسینی این است که چرا اگر امام حسین علیه‌‌السلام قیام نمی‌‌کرد اسلام از بین می‌‌رفت با این که مردم نماز و روزه خود را می‌‌خواندند، حج می‌‌رفتند و ظاهرشان
چرا اگر امام حسین(ع) قیام نمی‌‌کرد اسلام از بین می‌‌رفت

بنی‌‌‌امیه با رفتارهای خود اسلام را کاملاً وارونه کردند. اگر قیام امام حسین(ع) نبود امروز اسلام واقعی از اسلام اموی متمایز نبود، آنها مردم شام را چنان فریفته بودند که گمان می‌‌‌کردند پیامبر خویشانی غیر از آنها ندارد.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، یکی از سؤالات درباره قیام حسینی این است که چرا اگر امام حسین علیه‌‌السلام قیام نمی‌‌کرد اسلام از بین می‌‌رفت با این که مردم نماز و روزه خود را می‌‌خواندند، حج می‌‌رفتند و ظاهرشان خوب بود. بعد از قیام امام حسین و مرگ یزید نیزافراد ستمگر دیگری به قدرت رسیدند که ائمه ما را به شهادت رساندند پس تفاوت اوضاع در چه بود؟

پاسخ:

همه مردم به ویژه حاکمان و افراد با نفوذ جامعه باید در فکر جامعه و نجات مظلومان باشند، ولی در اثر رفاه‌‌طلبی و گرایش به فرار از سختی‌‌ها و علاقه به زندگی دنیوی و لذایذ مادی و سطحی‌‌نگری وظیفه خطیر خود را فراموش کرده و در کژ راهه گام بر می‌‌داشتند.

فرازی از سخنان حضرت در این مورد: «شما ای گروه حاضر! ای گروهی که به علم و دانش شهرت دارید و از شما به نیکی یاد می‌‌شود و به خیرخواهی و اندرزگویی و به راهنمایی در جامعه معروف شده‌‌اید و به خاطر خدا در دل مردم راه پیدا کرده‌‌اید به طوری که مردمان مقتدر از شما بیم دارند و ناتوان به تکریم شما بر می‌‌خیزد... آیا بر همه این احترامات و قدرت‌‌های معنوی از این جهت نایل نگشته‌‌اید که به شما امید می‌‌رود تا به اجرای قانون خدا کمر ببندید گرچه در مورد بیشتر قوانین خدا کوتاهی کرده‌‌اید! بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید فرو گذاشته‌‌اید مثلاً‌ حق ملت را خوار و خفیف کرده‌‌اید و حق افراد ناتوان را ضایع کرده‌‌اید من از این بیمناکم که نکبت خشم خدا بر شما فرود آید...»(1)

و «نیز از آن جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می‌‌‌بینید تعهدات در برابر خداوند گسسته و زیر پا نهاده شده است، اما نگران نمی‌‌شوید در حالی که به خاطر پاره‌‌ای از تعهدات پدرانتان آشفته می‌‌شوید اینک تعهداتی که در برابر پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ انجام گرفته مورد بی‌‌اعتنایی است».(2)

چنانکه در فرازی از خطبه آمده است، پس از رحلت نبی اکرم (ص) چون به وصیت حضرت درباره جانشینی عمل نشد،کم کم دیگر سنن و روش آن حضرت نیز متروک ‌شد. (3)

به قدرت رسیدن معاویه در شام توسط خلفاء(4) و تمرد او از حکومت علوی باعث به وجود آمدن بسیاری از بدعتها و دوری شدید جامعه از اسلام اصیل شده بود و جایگزینی یزیدی که حتی ظواهر التزام به اسلام را رعیت نمی‌کرد به عنوان خلیفه از سوی معاویه در صورت تثبیت وعدم اعتراض از سوی ملتزمان به اسلام واقعی دیگر نشانی از تعلیمات پیامبر (ص) باقی نمی‌ماند.

با این روند امام قیام خونین خویش را در چنین جامعه‌‌ای ضروری می‌دید چنانکه ایشان در خطبه‌های خویش بارها تکرار نموده که من برای اصلاح در دین جدم که از سوی بنی‌‌امیه منحرف شده و اخلاق مردم را نیز به فساد کشیده است قیام می‌‌کنم.

اصولاً در مورد هر حادثه‌‌‌ای که رخ می‌‌دهد دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:

1. علت پیدایش و به وجود آمدن آن، مثلاً علل پیدایش انقلاب‌‌ها.

2. پی‌‌آمد و نتایج وقوع آن حادثه.

درباره علل انقلاب امام حسین علیه‌‌السلام با استناد به سخنان گهربار آن حضرت به طور گذرا صحبت کردیم. پس از این مرحله باید به پیامد و آثار به وجود آمده از این قیام توجه کنیم.

اسلام، تنها نماز و روزه و حج ظاهری نیست

در ابتدا لازم است متذکر شویم که دین اسلام تنها در انجام فرائضی چون نماز و حج و روزه خلاصه نمی‌‌شود و کسی که مسلمانی را منحصر در این فرائض بداند از دیدگاه روایات اسلامی و پیشوایان دینی نمی‌‌تواند ادعای مسلمانی کند، مسلمانی یعنی عمل به محتوای کامل دین.

نماز و روزه‌‌ای که نتواند در انسان تحول درونی و غیرت دینی و شجاعت ایجاد کند نه به درد دنیا می‌خورد و نه به درد آخرت.

اسوه و الگوی ما در اسلام واقعی و ایمان واقعی پیامبر اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) و سایر ائمه (ع) هستند، مگر پیامبر اکرم (ص) فقط نماز می‌‌خواند و روزه می‌‌گرفت و حج به جای آورد؟!

در سیره آن حضرت (5) اسلام منحصر در اعمال خشک و بی روح نیست و نمازی که اسلام از مؤمن می‌‌خواهد نماز واقعی است و آن نماز براساس قران این گونه است: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ (6) نماز باید انسان را از ارتکاب تمام بدی‌‌ها و منکرات باز دارد و اگر کسی مدعی نماز خواندن است و پس از نماز مرتکب جرم و معاصی و انواع گناهان می‌شود در حقیقت نماز نخوانده است.

نماز و حجی که زندگی انسان و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار ندهد، اعمال ظاهری است، خوارج مگر نماز نمی‌‌خواندند که علی(ع) آنها را از دم تیغ عدالت گذراند،(7) منافقین زمان پیامبر که قرآن درباره آنها در سوره منافقین سخن گفته در نماز جماعت پیامبر حاضر می‌‌شدند اما نماز آنها نتیجه کاربردی نداشت لذا قرآن به صراحت آنها را طرد می‌‌کند.(8)

نتایج، پیامدها و آثار مستمر قیام امام حسین (ع)

1. رسوا نمودن حکومتگران و روشنگری مردم و شناساندن چهره واقعی بنی‌‌امیه چنانکه برخی از مورخان نوشته‌‌اند که پس از نهضت عاشورا عموم مردم یزید را مورد لعن و ناسزا قرار دادند و به او عیب گرفته و از او روی گرداندند.(9)

بنابراین مشروعیت مردمی حکومت بنی‌‌امیه نیز به زیر سؤال رفت لذا یزید پس از وقوف از خطر این مسئله عبیدالله را متهم به انجام این عمل نموده و او را سرزنش کرد. (10)

2. احیاء و زنده نمودن برخی از ارزش‌‌ها مانند قیام و شهادت در مقابل حکومت جائران و مستکبران.

مردم حجاز در دوره خفقان و سیاه معاویه و عمال او هرگز تصور غلبه بر این جوّ و فضای سیاسی حاکم را نداشتند و از ترس و هراس هرگز در فکر قیام بر علیه این دستگاه را نداشتند بطوری که او به راحتی خلافت را تبدیل به سلطنت موروثی نمود و به زور برای فرزند فاسقش بیعت گرفت.

امام با قیام خود ارزش شهادت را احیاء کرد و شجاعت قیام و مبارزه و آزادگی را در مردم معاصر خود و نسل‌‌های بعدی ایجاد کرد(11). امام معیار ارزش‌ها را مطرح نمود و به جامعه حیات داد.

3. قیام عاشورا بهترین الگو برای آزادگان جهان شد. با اینکه سرکوب و قتل در رأس کار بنی‌امیه و بنی‌عباس بود ولی مردم پس از قیام امام حسین از مرگ بیم نداشتند و قیام می‌‌نمودند که قیام توابین، و قیام مختار و قیام‌‌های دیگر در نواحی مختلف جامعه اسلامی که تحت رهبری عناصر و شخصیت‌‌های برجسته‌ و صحابه بزرگ مانند سلیمان بن صرد و...(12) صورت می‌گرفت از این جمله‌اند.عبدالله عفیف ازدی بدون هیچ ترسی بر یزید اعتراض و و از او اظهار تنفر نمود. (13)

تمام قیام‌‌های سرزمین‌‌های اسلامی پس از نهضت عاشورا به گونه‌‌ای از این نهضت الگو گرفتند و به ارزش‌‌های مکتب عاشورا پایبند بودند، نمونه ملموس و محسوس آن قیام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است.

4. امام حسین(ع) با نهضت سرخ خویش اسلام اصیل محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ را از اسلام اموی جدا کرد. بنی‌‌امیه بنام اسلام و به عنوان جانشین پیامبر بدعت‌‌های فراوانی در تاریخ اسلام به وجود آوردند، آنها در حال مستی بر مردم امامت می‌‌نمودند. معاویه به قدری از نام اسلام به سود خود بهره برده و مردم شام را اغفال نموده بود که روز چهارشنبه بر مردم نماز جمعه خواند و مردم نیز بدون کوچکترین اعتراضی بر او اقتدا کردند. (14)

بنی‌‌امیه با این اعمال و رفتار خود اسلام را کاملاً وارونه نمودند اگر قیام امام حسین علیه‌السلام نبود امروز اسلام واقعی از اسلام اموی متمایز نبود، آنها مردم شام را چنان فریفته بودند که گمان می‌‌کردند پیامبر خویشانی غیر از آنها ندارد. (15)

5. امام حسین (ع) قرآن و معارف آنرا زنده نگه داشت و آنچه در قرآن به عنوان امر به معروف مطرح بود وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ...(16) را بطور عملی به اجرا گذاشت.

خلاصه آنکه امام حسین علیه‌‌السلام با خون خویش راه راستین اسلام را مشخص نمود و بر تمام فرقه‌‌های ساخته و پرداخته امویان و امثال آن خط بطلان کشید. (17)

 

پاورقی‌ها:

1. طبرسی. مجمع البیان، ص 162.

2. همان، ص 162.

3. امینی، پیشین، ص 9ـ196.

4. مسعودی، مروج‌الذهب، بیروت، دارالمعرفة، ص 41.

5. ر.ک: ابن هشام، السیرة النبویه، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ ششم، 1418، ج2، ص133، ورود به مدینه و تأسیس حکومت.

6. عنکبوت:45.

7. ر.ک: نهج‌البلاغه، خطبه 92.

8. ر.ک: آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، تهران، دانشگاه، چاپ چهارم، ص 262.

9. سبط ابن جوزی، تذکرة الخواص، نجف، منشورات مکتبه الحیدریه، 1383ق، ص 263.

10. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ج 4، ص 87 و طبری، تاریخ، بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج 6، ص 266، و ابن جوزی، پیشین، ص5ـ261.

11. مطهری، حماسه حسینی، تهران، صدرا، چاپ چهل و دوم، ج1، ص300 و 358.

12. یعقوبی. تاریخ، تهران، علمی فرهنگی، چاپ هفتم، 74، ج 2، ص 199.

13. طبری، پیشین، ج 6، ص 263.

14. علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، پیشین، ص 41، (ر.ک: ترجمه پاینده، ص 36).

15. همان، ص 37.

16. آل‌عمران:104.

17. مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم.


]]>
روز شمار وقایع کربلا ششم محرم : 2019-09-06T09:49:40+01:00 2019-09-06T09:49:40+01:00 tag:http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3698 اسماعیل روحی 1. در این روز عبیداللّه‏ بن زیاد نامه‏ای برای عمر بن سعد فرستاد كه:من از نظر نیروی نظامی اعماز سواره و پیاده تو را تجهیز كرده‏ام. توجه داشته باش كه هر روز و هر شب گزارش كار تو را برای من می‏فرستند.  2. در این روز "حبیب بن مظاهر اسدی" به امام حسین علیه‏السلام عرض كرد: یابن رسول اللّه‏!در این نزدیكی طائفه‏ای از بنی اسد سكونت دارند كه اگر اجازه دهی من به نزد آنها بروم و آنها را به سوی شما دعوت نمایم. امام علیه‏السلام اجازه دادند و حبیب بن مظاهر شبانگاهبیرون آمد و نزد آنها رفت و به آن 1. در این روز عبیداللّه‏ بن زیاد نامه‏ای برای عمر بن سعد فرستاد كه:

من از نظر نیروی نظامی اعماز سواره و پیاده تو را تجهیز كرده‏ام.

توجه داشته باش كه هر روز و هر شب گزارش كار تو را برای من می‏فرستند. 

2. در این روز "حبیب بن مظاهر اسدی" به امام حسین علیه‏السلام عرض كرد: یابن رسول اللّه‏!

در این نزدیكی طائفه‏ای از بنی اسد سكونت دارند كه اگر اجازه دهی من به نزد آنها بروم

و آنها را به سوی شما دعوت نمایم. امام علیه‏السلام اجازه دادند و حبیب بن مظاهر شبانگاه

بیرون آمد و نزد آنها رفت و به آنان گفت: بهترین ارمغان را برایتان آورده‏ام، شما را به یاری

پسر رسول خدا دعوت می‏كنم، او یارانی دارد كه هر یك از آنها بهتر از هزار مرد جنگی است

و هرگز او را تنها نخواهند گذاشت و به دشمنتسلیم نخواهند نمود.

عمر بن سعد او را با لشكری انبوه محاصره كرده است، 

چون شما قوم و عشیره من هستید، شما را به این راه خیر دعوت می‏نمایم... . 

در این هنگام مردی از بنی‏اسد كه او را "عبداللّه‏ بن بشیر" می‏نامیدند برخاست و گفت:

من اولین كسی هستم كه این دعوت را اجابت می‏كنم و سپس رجزی حماسی خواند: 

 قَدْ عَلِمَ الْقَومُ اِذ تَواكلوُا وَاَحْجَمَ الْفُرْسانُ تَثاقَلُوا

 اَنِّی شجاعٌ بَطَلٌ مُقاتِلٌ كَاَنَّنِی لَیثُ عَرِینٍ باسِلٌ

"حقیقتا این گروه آگاهند ـ در هنگامی كه آماده پیكار شوند و هنگامی كه سواران از

سنگینی و شدت امر بهراسند، ـ كه من [رزمنده‏ای] شجاع، دلاور و جنگاورم، گویا همانند شیر بیشه‏ام." 

سپس مردان قبیله كه تعدادشان به 90 نفر می‏رسید برخاستند و برای یاری

امام حسین علیه‏السلام حركت كردند. در این میان مردی مخفیانه عمر بن سعد را آگاه كرد

و او مردی بنام "ازْرَق" را با 400 سوار به سویشان فرستاد. آنان در میان راه با یكدیگر

درگیر شدند، در حالی كه فاصله چندانی با امام حسین علیه‏السلام نداشتند. هنگامی كه یاران

بنی‏اسد دانستند تاب مقاومت ندارند، در تاریكی شب پراكنده شدند و به قبیله خود بازگشتند

و شبانه از محل خود كوچ كردند كه مبادا عمر بن سعد بر آنان بتازد. 

حبیب بن مظاهر به خدمت امام علیه‏السلام آمد و جریان را بازگو كرد.

امام علیه‏السلام فرمودند: "لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه‏ِ"14

14. بحارالانوار، ج44، ص386.

منبع:نشریه مبلغان ، شماره 51

]]>