به یاد تمامی شهدای دفاع مقدس بالاخص شهیدان دانش آموز بویژه شهدای گرانقدر دبیرستان شهید فرازی مشهد مقدس 

شهیدان عزیز میلانی ،بهبودی ،حاجیان ،فرازی ،چرخنده وهمه وهمه عزیزان