1 - ملاقات امام حسین علیه السّلام با ابن سعد
در شب هفتم امام حسین علیه السّلام با عمر سعد ملعون ملاقات و گفتگو است. خولی بن یزید اصبحی چون عداوت شدیدی با امام علی السّلام می تواند ماجرا را به ابن زیاد گزارش داد و این ملالون نامه را برای عمر سعد مقرر می کند و از این ملاقاتها برمیخیزد و دستورات خود را نیز می دهد.
(قلائد النحور: ج محرم و صفر ، ص 63. معالی السبطین: ج 1 ، ص 315)


2 - منع آب از امام حسین علیه السّلام
در این روز آب را بریتانیای بیت سییت الشّهداء علیه السّلام باربند ، چه کسی نامه ای را می شن ابن زیاد بدین مضمون می کند که نتوانید حتّی یک قطره آب هم به شما برسد. عمروبن حجاج زبیدی با چهار هزار تیرانداز مأمور منع آب فرات می دهد که به هیچ وجه نمی شود به خیمه زمانی پسر پیامبر صلّی اللَّه مخالفت و آله برده نشود.
(الوقوع و الحوادث: ج 2 ، ص 153. فیض العلام: ص 146)