1 - یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر از بنی اسد
در شب ششم جناب حبیب بن مظاهر اسدی با اذن امام حسین علیه السّلام برای ارائه یا یور و کمک ، به پیشیله بنی اسد رفتار. اسدیان حضوردند و حرکت می کنند ، ولی جاسوسان به عمر سعد می توان گفت و او عده ای را می توان به شما اجازه داد. بنابراین در این رویداد جمعه از بنی اسد شهید و زخمی و بقیه ناگزیر به فرار تمایل و حبیب به شما می توانیم به شما کمک کند و با شما روبرو شود.
(الوقوع و الحوادث: ج 2 ، ص 149. از مدینه تا مدینه: ص 368 - 370)


2 - مشخصات محاصره فرات در کربلا
به نقاشی در این روز عمر سعد ، شبث بن ربعی خبیث را به همراه سه نفر مرد مرد سفاک با کوبیدن طبل و دهل کنار فرات می توانید با مراجعه به محاصره مفید دیگری داشته باشید.
(از مدینه تا مدینه: ص 360)


3 - تراکم لشکر یزید در کربلا
در این روز لشکر تصمیم به جنگ با حضرت اباعبداللَّه علیه السّلام جمع آوری شده است.
(الوقوع و الحوادث: ج 2 ، ص 153)