1 - ورود امام حسین علیه السّلام به کربلا
اجازه مشهور در این روز در سال 61 ساعت در ساعت 61 ساعت گذشته
(ارشاد: ​​ج 2 ، ص 84. قلائد النحور: ج محرم و صفر ، ص 24. الوقوع و الحوادث: ج 2 ص 89. مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ، ص 105. جلاء الیونون: ص 379. معالی السستین: ج 1 ص 285).
در این قسمت امام علیه السّلام پرسیدند: نام این زمین چیست؟ گفتند: «غاضریه».

نام دیگرش را پرسیدند دیدند: «شاطی الفرات». فرمودند: اسم همسایه ای؟ گفتند: «کربلا» هم می گویند. در این صورت ممکن است آهی از دل کشیدند و گریه شدیدیدی توانند و فرمودند: «اللهم انی اعظم بک من من الکرب و البلاء. به خدا بخش زمین کربلا این است. بخدا توصیه های ما ما را می کشند! بخدا بخشی از زنان و زمینه های ما به اسیری می توان گفت! بخدا بخشی از مشاور پرده حرمت ما در نمایش می دهد. ای جوانمردان ، موقعیت آئید که محل قبرهای ما مشاوره ».
(از مدینه تا مدینه: ص 326. فیض العلام: ص 142)

2 محرّم

2 ـ نامه امام حسین علیه السلام برای اهل کوفه

در این روز امام حسین علیه السلام برای بزرگان کوفه نامه ای نوشتند و آن را به قیس بن مسهّر صیداوی دادند که به کوفه برساند.

مأمورین بین راه قیس را گرفتند، و پس از آنکه او بر ضدّ یزید و ابن زیاد سخن گفت، او را به شهادت رساندند.

هنگامی که خبر شهادت قیس به امام حسین علیه السلام رسید آن حضرت گریستند و فرمودند :

اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندک منزلاً کریماً، و اجمع بیننا و بینهم فی مستقرٍّ و من رحمتک إنّک علی کل شیء قدیر. (3) 

منابع :

3. بحار الأنوار : ج 44، ص 382. و ... .