1 - مرگ مروان
در این روز در سال 133 ساعت مروان بن محمد بن مروان بن حکمتی به مروان حمار آخرین خلیفه پایه امیّه کشته شده و دولت مدیریت ماهه بنی امیّه منقرض شدید.
(تتمه المنتحی: ص 146. زاد المعاد: ص 304. فیض العلام: ص 131)
بعد از قیام بنی عباس به ریاست سفاح ، عبداللَّه بن علی عموی خویش را برای جنگ با مروان رئیس. مروان به بوصیر که نواحی فیوم در مصر بودجه گریخته بود ، در طول مدت هر کس از بنی امیّه را که می بینند می توانم رهایی دهم. در كنار نهر اردن جماعت توان رازند و با مراجعه به سفر و انداختند و غذا دادن. عبداللَّه عموی سفاح گفت:

"هرچه انجام دهیم واضح شهادت حسین حسین بن علی علیه السّلام رد نمی شود".

از این شرکت عده ای را به همراه عامر بن اسماعیل برای دفع شر مروان شهید. در بوسیر مروان را در کلیسائی سر بریدند و زبان او را برای تصمیم گیری و زبانش را گربه ایبری. جالب توجه روز قبل مروان زبان غلامی را برآورده و همینطور گربه خورده بودجه. بعد زن و بچه او را اسیر می شوند در این 21 ماه می توانید نظر دهید.
(قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 413)

2 - نشانعه حرّه
در این روز نشان دادن حرّه در چهارشنبه سال 63 ساعت چهارشنبه ، سال 63 ه ’به دنبال وقوع پیوست ، که تعبیر رواین سه روز به آخر ذی الحجه است ، 27 یا 28 است.
(بحار الانوار: ج 18 ، ص 125 - 126. قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 448. فیض العلام: ص 132)
در این روز بودجه به بها یزید ملعون قاتل و غارت صاحب مدرسی و از بین بردن بیش از 4000 نفر ، مسعود (مسلم) بن عقبه اموال و زنان صاحب مدینه تا سه روز برادران خود مباح کرد. اینواقعه مشهور به واقعه حرّه است و دو ماه و نیم قبل از مرگ یزید ملعون اتّفاق افتاده است.

3 - وفات علی بن جعفر علیه السّلام
در این روز در سال 210 ح 'علی بن جعفر علیه السّلام وفات کرد.
(قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 448. سبل الرشاد الی اصحاب الامام الجواد 7: ص 175)
امامزاده جلیل القدر جناب علی بن جعفر الصادق علیه السّلام سیّدی بزرگوار ، مجازات الورع ، کثیر الفضل و عالمی مدیر و صاحب بهترین روت موتق شمرده شده است. او امام صادق و حضار موسی بن جعفر و امام رضا و مادر جواد علیهم السّلام را در اختیار شما قرار می دهد.

جناب علی بن جعفر علیه السّلام از سایر برادران خود اختصاص داده بود ، و پسری را نیز می توانید با پدر و مادر بزرگوار خود داشته باشید و همواره ملازمت برادر خود را به طور مساوی بن جعفر علیه السّلام راضی کنید. معالم دین و احادیث می توانند از این فرصت اخداده و روایت می کنند که از کرسی های کتاب «اطلاعات علی بن جعفر» استفاده می کنند. اگر «مسائل الحلال و الحرام» و «المناسک» منسوب به آن بزرگوار است.
(سبل الرشاد الی اصحاب الامام الجواد علیه السّلام: ص 175)
احترام علی بن جعفر به مقام امامت:
محمّد بن حسن عمار می توان:
(بحار الانوار: ج 47 ، ص 266. سبل الرشاد الی اصحاب الامام الجواد علیه السّلام: ص 179)
مدت 10 سال در مدینه می توانیم محضر علی بن جعفر علیه السّلام را به عنوان مهمان احادیثی را که از برادر خود موسی بن جعفر علیه السّلام اخذ می کند ، شنبه و می توان گفت. روزی ارائه شده است که شاهد جواد علیه السّلام وارد مسجد پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله شد. علی بن جعفر علیه السّلام تا بتواند آن را ببیند و جای خود را ببخشد و بدون کفش و رداء به خدمت شما شتافت و دست خود را به بوسید و او را تنظیم کند و تکرار کند. این رئیس فرمودند: عمو بنشین ، خداوند تو را رحمت است. علی بن جعفر علیه السّلام فرمود: اجازه من ، این است که بنشینم با شما می تواند ایستاده باشد.

شما می توانید این مقام را به او بدهید ، و به جای خود باز گشت و در مجلس مشست. اصحابش او را سرزنش دوست که تو عموی پدر او هستی! چگونه با وی این سان معامله می کنی؟ علی بن جعفر علیه السّلام فرمود: ساکت باشید! پس از برخورد با سطح بالا و محاسن خود را دستگیر و فرمود: حق تعالی از طریق این محاسن اهلیّت امامت نداده ، این جوانان را می توان اهلیّت بخش و امامت را به او تفویض فرموده ، با این نیز می توانید با استفاده از فضل خود را در انكار و دوست داشته باشید. احترام نتوانم. با وجود من بنده او هستم؟

از این روایت می توانیم که بتوانیم به شما بگویم که می توانید خود را از بین ببرید و از روزی بخواهید که بتواند علماء رجال با شما را انتخاب کند.
مسافرتهای علی بن جعفر:
مسکن این جناب در قریه عریض در چهارمین مدینه استمرار دارد ، و از این بابت به شما می گوید که عریضی مدنی گویند و فرزندان او را عریضیون می خوانند. نسل این شخص از چهار پسرش محمّد و احمد و حسن و جعفر است. علی بن جعفر علیه السّلام در عریض یا مدینه بود که می تواند از شما بخواهد بخواهید در کوفه نول فرض کند. آن روز اجازه فرموده و چند نفر در کوفه به نشر معالم دین و احادیث سیّد المرسلین و ائمه هدی علیهم السّلام مراقبت. بعد از چندی مردم قم از مجاز خواستن به قم تشریف فرماً. آن بزرگوار از کوفه به قم مهاجرت فرمود و در قم ماند تا به رحمت الهی پیوست و در خارج قم نزدیک دروغ جنوبی دفن شدید.
(مجوز کتاب های انوار المشعشعین ، فصل الخطاب ، مسئول الطالب: ج 1 ، تاریخ انجم فروزان ، ریاض الانساب رجال کبیر ، رجال کشی ، منتخب التواریخ)
در دو مکان دیگر ، پیشری منسوبه ​​مجاز است: شما در عریض یک فرسخی مدینه و محدود کردن در خارج از شهر سمنان.
(منتخب التواریخ: ص 226)
مسعودی روز وفات این روز را 27 ذی الحجه و سال وفات را 233 ه 'و عمر آن روز را 72 سال می داند.
(مروج الذهب: ج 4 ، ص 127)