ولیمه عروسى

اثاث منزل و ولیمه عروسى حضرت زهرا (علیها السلام ) چنین بود كه پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به امیر المؤ منین (علیه السلام ) فرمود: ((زره خود را بفروش )). آن حضرت زره را فروخت و پول آن را خدمت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) آورد. پیامبر (صلى الله علیه و آله ) مقدارى را جهت تهیه غذاى عروسى به ام سلمه دادند. بنابر بعضى روایات نصف از لوازم غذا را پیامبر (صلى الله علیه و آله ) و نصف دیگر را امیر المؤ منین (علیه السلام ) تهیه نمودند.


جهازیه حضرت زهرا (علیها السلام )

مقدارى را هم به بلال و عمار دادند كه از بازار لوازم خانه را خریدارى كنند. یك پیراهن ، یك عدد روسرى ، قطیفه سیاه خیبرى یا عباى سیاه ، پرده نازك پشمى ، یك عدد حصیر از بافته هاى قریه هجر، آسیاى دستى ، یك عدد طشت مسى ، مشك براى آب آوردن ، كاسه اى سفالین ، مشكى مخصوص ‍ خنك كردن آب ، ابریقى كه طرف بیرونش رنگ شده بود، كوزه سفالین ، پوست گوسفند(777).
امیر المؤ منین (علیه السلام ) مى فرماید: در آن شب كه دختر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به خانه من آمد، بسترمان جز یك پوست گوسفند نبود(778).
در جاى دیگرى از آن حضرت نقل شده كه فرمود من از فاطمه (علیها السلام ) در حالى ازدواج كردم كه جز یك پوست گوسفند چیزى نداشتیم كه شب بر روى آن مى خوابیدیم و روز علوفه شترمان را بر روى آن مى ریختیم و خدمتگزارى در خانه نداشتیم (779).
در روایتى دیگر مى فرماید: پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به خانه ما آمد در حالى كه ما بر روى خود قطیفه اى انداخه بودیم كه اگر از طول آن را به روى خود مى كشیدیم ، پهلویمان خالى مى شد و اگر از عرض مى انداختیم سر و پاهایمان بدون روپوش مى ماند(780).
بعضى از اهل سنت نقل كرده اند: هنگامى كه فاطمه (علیها السلام ) به خانه على (علیه السلام ) رفت ، در خانه آن حضرت چیزى جز ریگ پهن شده ، كوزه سفالین ، بالش و ظرفى براى آب نیافت (781).
بنابر نقلى دیگر دو كوزه كوچك ، ظرف مخصوص شیر كه از چوب مى تراشیدند، سبویى سبز رنگ كه روغن یا آرد در آن مى ریختند، چهار بالش یا متكا یا پشتى با رویه اى از پوست پر از گیاه خشك سبز رنگ ، از اثاثیه منزل بود(782).عروسى و شركت كنندگان

در بعضى روایات آمده است كه بعد از خرید، 29 یا سى روز، امیر المؤ منین (علیه السلام ) صبر كرد تا اینكه جعفر و عقیل به آن حضرت گفتند: از پیامبر (صلى الله علیه و آله ) خواهش مى كنیم كه شما همسرت را بیاورى .
پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((ما انتظار داریم خود او بیاید و از ما در خواست كند)). امیر المؤ منین (علیه السلام ) مى فرماید: عرض كردم : ((حیا مانع من مى شود)). پیامبر (صلى الله علیه و آله ) اجازه مجلس عروسى و ولیمه را فرمودند، و به امیر المؤ منین (علیه السلام ) فرمودند: ((هر كس را دوست دارى دعوت كن )). زنان به كار زنها و امیر المؤ منین (علیه السلام ) و عمار و بلال و چند نفر دیگر به كار مجلس مردها كه در مسجد بود، مى رسیدند.
اصحاب با هدایاى خود در جشن عروسى آن دو نور الهى شركت كردند، و از ولیمه عروسى كه به دستور پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فراهم آمده بود، میل كردند. در آن مجلس 4000 نفر از آن طعام خوردند و پیامبر (صلى الله علیه و آله ) غذایى براى امیر المؤ منین و فاطمه (علیها السلام ) فرستاد، در حالیكه چیزى از آن غذا كم نشد و همچنان به جاى ماند، با وجود اینكه سه روز از آن تناول مى كردند.
شب با مراسمى مخصوص ، حسب الامبر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) آن دو بزرگوار را به حجره ام سلمه آوردند. ام سلمه مى گوید: هنگامى كه خورشید غروب كرد، پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((فاطمه را بیاور)). من رفتم و دست فاطمه (علیها السلام ) را گرفته در حالى كه لباسش ‍ بر زمین كشیده مى شد و از خجالت و شرم عرق از چهره اش جارى بود، آن حضرت را نزد پدر بزرگوارش آوردم . هنگامى كه خدمت آن حضرت رسید، از شدت خجالت پایش لغزید. پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((خداوند تو را از لغزشهاى دنیا و آخرت نگه دارد)).
هنگامى كه پیش روى آن حضرت قرار گرفت ، چادر را از صورت فاطمه (علیها السلام ) كنار زد تا على (علیه السلام ) چهره او را ببیند. سپس دست او را در دست على (علیه السلام ) قرار داد و این گونه بود كه این زندگى نورانى آغاز شد(783).


ثمره ازدواج نورانى

ثمره این ازدواج مبارك و نورانى و الهى پنج فرزند بود. دو امام معصوم (علیهم السلام )، آقا و مولایمان حضرت مجتبى (علیه السلام ) و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله (علیه السلام )، دو دختر حضرت عقیله بنى هاشم زینب كبرى و جناب ام كلثوم (علیهم السلام )، كه این فرزندان در زمان حیات پیامبر (صلى الله علیه و آله ) در مدت نه سال به دنیا آمدند. آخرین فرزند ایشان حضرت محسن (علیه السلام ) بود كه بعد از شهادت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به مدت چند روز به وسیله ضربه هاى بین در و دیوار و كتك هاى منافقین و ظالمین به شهادت رسید(784).
حضرت فاطمه (علیها السلام ) نه سال و 75 روز یا 95 روز در منزل امیر المؤ منین (علیه السلام ) زندگى كرد تا آنكه بعد از شهادت حضرت محسن (علیه السلام ) به شهادت رسید.