1 - نامه حضرت مسلم به امام حسین علیه السّلام
در این روز از سال 60 هجری حضرت مسلم علیه السّلام 27 روز قبل از شهادتش نامه ای
 برای امام حسین علیه السّلام نوشت و به آن حضرت خبر داد که 18000 نفر با او بیعت کرده اند.
(نفس المهموم: ص 84. وقایع المشهور: ص 213)