4 محرم


فتواى شریح قاضى به قتل امام حسین (علیه السلام )

در این روز از سال 61 ه‍ ابن زیاد با استناد به فتوایى كه از شریح قاضى گرفته بود، در مسجد كوفه خطبه خواند و مردم را به كشتن امام حسین (علیه السلام ) تحریك كرد(16).