آخر ذوالقعده


1. شهادت امام جواد (علیه السلام )

در این روز در سال 220 ه‍ امام جواد (علیه السلام ) به زهر معتصم به شهادت رسیدند، و هنگام شهادت از سن مباركشان 25 سال و سه ماه و 12 روز گذشته بود(743). در شهادت آن حضرت 5 ذى القعده (744)، 5 ذى الحجه سال 219 ه‍(745)، 6 ذى الحجه (746) 25 ذى الحجه هم گفته شده است .
بعد از شهادت حضرت رضا (علیه السلام )، ماءمون جواد الائمه (علیه السلام )، ماءمون جواد الائمه (علیه السلام ) را به بغداد طلبید و دخترش ‍ ام الفضل را به آن حضرت تزویج نمود. پس از مدتى كه آن حضرت از سوء معاشرت ماءمون بسیار ناراحت بودند براى حج به مكه تشریف بردند. سپس به مدینه رفتند و در آنجا بودند تا ماءمون به درك واصل شد و معتصم برادر او خلیفه شد.
معتصم حسادى خاصى نسبت به آن حضرت داشت ، و آن امام معصوم (علیه السلام ) را! همراه ام الفضل به بغداد احضار كرد. آن حضرت در حضور اكابر شیعه و ثقات اصحاب خود در مدینه امام هادث (علیه السلام ) را امام بعد از خود معرفى كردند و ودایع امامت را تسلیم ایشان نمودند و در 28 محرم سال 220 ه‍ وارد بغداد شدند. ام الفضل به تحریك عمویش ‍ معتصم و به قولى جعفر بن ماءمون ، امام (علیه السلام ) را در سن 25 سالگى مسموم كرد(747).