عید فطر آمد و ماه رمضان گشت تمام
بر شما همسفران سفر روزه سلام

روزه هاتان همه در پیش خداوند قبول
روزگار خوشتان مظهر توفیق مدام