آغاز وجوب روزه

در این روز در سال دوم هجرى روزه ماه مبارك رمضان واجب شد(481).
مرگ معتز عباسی 

در این روز در سال 255 ه‍ معتز بالله به درك واصل شد. نام او زبیر یا محمد بود كه بعد از پسر عمویش مستعین به خلافت رسید. از بزرگترین جرائم او این بود كه امام هادى (علیه السلام ) را به شهادت رساند؛ و چون ترس آن داشت كه مؤ ید بر ضد او قیام كند او را در لحاف مسموم پیچید و دو طرف آن را بست تا در 23 رجب مرد.
او پیوسته سركردگان اتراك را مى كشت تا در روز مبعث سال 255 ه‍ عده اى به سركردگى صالح بن وصیف دور معتز را گرفتند و توبیخ و سرزنش كردند و از او مطلبه اموال كردن و او را از حجره بیرون كشیدند و در آفتاب گرم بپاى داشتند كه از شدت گرما تكیه بر یك پا مى كرد و او را پیوسته مى زدند تا اینكه در 27 رجب خود را از خلافت خلع كرد. سپس سه روز به او آب و غذا ندادند تا مرد؛ و به قولى دیگر او را با آب جوش تنقیه كردند. بعضى گفته اند: او را پنج روز در گرمابه بدون آب و غذا حبس كردند و روز آخر آب نمك یا آب برفى به او دادند و به این سبب كشته شد(482).