امام خمینی: ۱۲فروردین، روز رسمیت یافتن حکومت مستضعفین بر مستکبرین در ایران است؛ سالروز تحقق وعده حق تعالی است ۱۲فروردین۵۹