��همه باید بدانند که مبارزه علیه صهیونیسم مساله مسلمان هاست و فروکاستن آن به یک مساله عربی خطاست.
��برداشتهای غیرمنصفانه از بیت المال نامشروع است، گناه است، این برداشت ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
��قطعا در گذشته کوتاهی شده است و باید جبران بشود، نباید سر و صدا کنیم و بعد آن را به دست فراموشی بسپاریم.
��این مساله باید به جد از سوی مسئولان قوا پیگری شود و برداشتهای غیرمتعارف باید برگردانده شود، اینها لیاقت حضور در این مناصب را ندارند.
��البته این را باید به یاد داشت که دشمنان می خواهند این را مستمسکی برای دشمنی علیه مردم ایران به دست بگیرند.
��ما برای فقر مردم جلسه میگذاریم اما مستی حاصل از اشرافی گری را نمی شناسیم.
��با پدیده اشرافی گری و برداشتهای نامشروع از بیت المال باید به شدت برخورد شود.
��اگر این مساله پیگیری نشود اعتماد مردم به نظام سلب خواهد شد/