لبیک یا امام خامنه ای

بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت. سمبل تعصب است و پاسدار مکتب.

چه خالصانه جان در کف می‏نهند و چه عاشقانه زندگی را در طبق اخلاص.

تو دریای خروشانی از قدرتی، بخروش که پناه مستضعفانی و امید محرومان!