عید سعید قربان، عید اخلاق وبندگی واطاعت وفرمانبرداری برای

       اثبات توحید وذبح همه آرزوهاوخواسته ها برای رضای 

خالق یکتا بر تمامی ابراهیمیان ومسلمانان جهان تبریک وتهنیت باد