امام خمینی (ره) با نامگذاری «روز قدس» به دنبال «بومی سازی» مبارزه بااشغالگران


در درون فلسطین و «جهانی سازی » قضیه فلسطین در خارج جهت فراهم کردن

زمینه های تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین تاریخی فلسطین و رهایی قدس شریف بودند.

مطالب مرتبط :
ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،