جوانان وهموطنان عزیزوگرامی تمامی گروهاوجناحهای سیاسی؛ همانگونه كه پس ازانتخابات

ریاست جمهوری  88  مستحضرمی باشید  جامعه اسلامی مادست خوش حوادث فراوانی گردیدكه

متاسفانه  عوامل این حوادث كسانی  بودندكه  زمانی خودرا یارویاوران امام راحل می

پنداشتند؛امااكنون بدون درنظرگرفتن شرایط  حساس جامعه وتحریمهای پی درپی اقتصادی

وباعنایت به اینكه دشمن  برایش چپ وراست وسبزوقرمزویاسیاه فرقی نمی كندو عزم خود

رابرای   براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی كه حاصل خونهای بهترین فرزندان این آب وخاك

میباشدجزم كرده ونیز   همانگونه كه رهبرعزیزمان بارهاتمامی امت اسلامی رادعوت به وحدت

وهمدلی نموده وازخواص جامعه خواسته اندروح نشاط وشادابی رادرجامعه رواج داده ودرمقابل

دشمنان داخلی وخارجی باتمام قدرت ایستادگی نمایند  /وظیفه مابه عنوان عضوی ازجامعه

اسلامی بسی دشواروبایدهوشمندانه مراغب حركات دشمن باشیم .مبادادراین شرائط غفلت

نمائیم؛بایددرمقابل تمامی دسیسهای دشمن كاملاهوشیاربوده ونیازجامعه كنونی مابه آرامش

ووحدت وهمدلی عملی ازهرزمانی بیشترمی باشد.امیدوارم دركناررهبری ودولت خدوم اسلامی

بااتحادوحضوردرتمامی صحنه های حساس دست دردست هم  دهیم ومیهن  اسلامیمان راكنیم

آبادودل مقام عظمای ولایت را شاد/والسلام . 
[ولایت=امنیت ]