از القاب آن نور الهی
(كفایة الموحدین: ج 3، ص 343. كمال الدین صدوق: ج 2، ص 49، 159)

«حجة الله، «حجة آل محمد»، «صاحب الزمان» یعنی فرمانروای عصر خود، «مالك رقاب الخلایق»

یعنی امر امر او و نهی نهی او و حكم حكم او و فرمان فرمان اوست، «مهدی» كه خلق به وسیله

او هدایت می‌یابند و به وجود مقدس او از جاده ضلالت به شاهراه هدایت رسیده رستگار می‌شوند،

«قائم» كه حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «از این جهت كه به حق قیام می‌نماید او را قائم گویند»،

«منتظر» كه برای او غیبت طولانی است، و

مخلصین او انتظار خروجش را می‌كشند و شكاكین او را انكار می‌كنند.