شما اگر گمان بكنید كه در تمام دنیا، (در بین) رئیس ‏جمهورها و سلاطین و امثال این‏ها،

(می ‏توانید)


یك نفر را مثل آقاى خامنه ای پیدا بكنید كه متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بناى قلبى

‏اش بر این


باشد كه به این ملت خدمت كند، پیدا نمی ‏كنید. من ایشان را سال‏هاى طولانى می ‏شناسم و 


درآن زمانى كه اول نهضت بود، ایشان وارد بود و به اطراف براى رساندن پیام‏ها تشریف می ‏بردند 


وبعد از این هم كه این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشان همه جا حاضر واقعه بود تا آخر و حالا

   هم هست. (او) یك نعمتى (است كه) خدا به ما داده (است)