فاطمه زهرا ( س ) وارث صفات بارز مادر بزرگوارش خدیجه بود - در جود و بخشش و بلندی نظر

و حسن تربیت وارث مادر و در سجایای ملکوتی وارث پدر و همسری دلسوز و مهربان و فداکار

برای شوهرش علی (ع) بود. نه سال در خانه پر صفای مادر و در کنار پدر و نه سال دیگر را در

کنار شوهر گرانقدرش علی مرتضی (ع) دوش به دوش وی در نشر تعلیمات اسلام و خدمات

اجتماعی و کار طاقت فرسای خانه ، زندگی کرد. اوقاتش به تربیت فرزند و کار و نظافت خانه

و ذکر و عبادت پروردگار می گذشت و نیز آنچه را در بیرون خانه می گذشت ،

مورد توجه قرار می داد و از حق خود و شوهرش دفاع می کرد.

مطالب مرتبط :
تقویم بادصبا