باردیگر امت شهیدپرورما به پیروی ازمقام عظمای ولایت حماسه ای دشمن شکن آفریدند

حضورمیلیونی ملت عزیزمان ازهمه اقشاردانش آموزان'دانشجویان 'خانواده معظم شهدائ

وتمامی اقشارولایتمداردرمراسم راهپیمانی روزمبارزه با استکبارجهانی به سرکردگی 

دولت مردان آمریکا ،مشت محکمی بود به یاوه گوئیهای دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی

درود براین امت همیشه بیدار ودرصحنه /ولایت=امنیت/